126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สรุปการดูงานประเทศพม่าและจีนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกินอาเซียน

สรุปการดูงานประเทศพม่าและจีนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกินอาเซียน

          ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกินอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพการลงทุนด้าน         โลจิสติกส์ รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศในอาเซียน โดยเดินทางไปยังประเทศพม่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2555 และประเทศจีนเมื่อวันที่ 2 - 7 ธันวาคม 2555

ประเทศพม่า

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2555 ทางคณะได้เดินทางไปยังกรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าเพื่อพบกับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ หอการค้าประจำเมือง สมาคมรถบรรทุก ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการดูงานท่าเรือ

 

 

ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 2 – 7 ธันวาคม 2555 ทางคณะได้เดินทางไปยังเมืองเซี่ยเหมิน เมืองหนานหนิง และเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน เพื่อทำการศึกษาด้านศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของทั้ง 3 เมือง โดยได้เข้าพบกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าประจำเมือง สมาคมโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการด้าน  โลจิสติกส์ และการดูงานท่าเรือต่าง ๆ รวมถึงการดูงานที่ศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บน