126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผศ.ดร. วัขรวี จันทรประกายกุล และ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์