126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์  วงษ์มณี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

นางสาววิลาสินี วันงาม ได้รับมอบหมายงานในระหว่างช่วงสหกิจศึกษาให้ดูแลด้านงานธุรการ งานคิดผลตอบแทน งานบริหารสัญญาเช่า อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ตลาดนัดจตุจักร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ในกำกับดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงงานเรื่อง “การศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ในกำกับดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณสวนจตุจักร”

 

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.วรินทร์  วงษ์มณี ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ นางสาวนภสร สกุลพงศ์ ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัดพร้อมทั้งให้แนวคิดในการปฏิบัติงานและแนวทางการศึกษาและสร้างแบบจำลองการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนตามแนวคิด Transit oriented development ให้กับองค์กร โดย นางสาวนภสร สกุลพงศ์ ได้รับมอบหมายงานในระหว่างช่วงสหกิจศึกษาให้ดูแลโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย (งานด้าน TOD , EIA) Depot และ สถานีโครงการ BSS,TSS , Yellow Line โดยได้รับมอบหมายให้ทำโครงการ “การศึกษาและสร้างแบบจำลองการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรอบสถานีรถไฟโดยใช้แนวคิด Transit oriented development, TOD”

 

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.วรินทร์  วงษ์มณี ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ ณ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ลีลาคุณากร ได้ปฏิบัติงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยได้รับมอบหมายงานให้ดูแลโครงการพัฒนาระบบวางแผนการบริหารจัดการ stock น้ำมันที่คลังน้ำมัน ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการพยากรณ์การปรับราคาขายหน้าโรงกลั่นและราคาขายปลีกที่สถานีบริการ การวางแผนการเพิ่มหรือลด stock น้ำมันที่คลังก่อนที่จะมีการปรับราคาขายหน้าโรงกลั่น และวางแผนปริมาณรถบรรทุกน้ำมันที่ต้องการเพื่อเข้ารับน้ำมันที่โรงกลั่นไปส่งแต่ละคลัง ผศ.ดร.วรินทร์  วงษ์มณี ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่ายิ่งและตอบรับการนำเสนอแนวคิดของอาจารย์เพื่อมาสร้างแบบจำลองเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป

 

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.วรินทร์  วงษ์มณี ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ ณ บริษัท PT Logistics จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีนักศึกษาไปสหกิจ จำนวน 2 คน ได้แก่

นายนพวิทย์ ศรีภูงา และ นายโยธิน สรรพา ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการการวางแผนการกระจายการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันไปส่งปั๊มต่างๆทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผศ.ดร.วรินทร์  วงษ์มณี ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบานการขนส่ง ลดต้นทุนค่าขนส่งและกระจายน้ำมัน

โดย นายนพวิทย์ ศรีภูงา ได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษา “ การเพิ่มประสิทธิและลดต้นทุนในการขนส่งและกระจายน้ำมันจากคลังสระบุรีไปปั๊มต่างๆที่มีการส่งน้ำมันย้อนกลับ”

นายโยธิน สรรพา ได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษา  “การเพิ่มประสิทธิและลดต้นทุนในการขนส่งน้ำมันระหว่างคลังไทยออยและคลัง IRPC”

 

ทั้งนี้บริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่ายิ่งและตอบรับการนำเสนอแนวคิดของอาจารย์เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจต่อไป