126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเรียนปรับความรู้พื้นฐานตามตารางเรียน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)