126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ค่าย “ ลูกแม่ไทร…จิตใจงาม ”
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องต่างระดับ อาคาร 5 ชั้น 2

เวลา กำหนดการ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าประชุม
09.00 - 09.10 น. กล่าวรายงานโดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
09.10 - 09.30 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวตอนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่
09.30 – 09.40 น. แนะนำผู้บริหารคณะ คณาจารย์และ เจ้าหน้าที่
09.40 - 10.10 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการชี้แจง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
10.10 - 10.40 น. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาชี้แจงเรื่องกิจกรรมนักศึกษา
10.40 - 11.00 น. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ผลการเรียนดี
11.00 – 11.20 น. แนะนำคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
11.20 – 11.30 น. ตอบข้อซักถาม
11.30 – 12.00 น พบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
12.00 – 13.00 น ผู้ปกครองและคณาจารย์ร่วมรับ ประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ  ห้องสำหรับพบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 11.30 – 12.00 น.
1. ห้อง 5701 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
2. ห้อง 5703 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
3. ห้อง 5705 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
4. ห้อง 5803 สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
5. ห้อง 5804 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบ