126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์รับทุนการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์รับทุนการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี
“ทุนเรียนดีคะแนน – เฉลี่ยสูงสุด” (UTCC-Smart) ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อ สกุล คะแนน
1 5707100010 นางสาวณัฐวรรณ พิมลศิริ 4.00
2 5707100015 นายชาคริต คงแก้ว 4.00
3 5707100018 นางสาวปนัดดา ศิริมุสิกะ 4.00
4 5707100024 นางสาวเพ็ญทิรา ศรีสุวรรณ 4.00
5 5707100025 นางสาวจิตตรัมภา อนันต์ประเสริฐ 4.00
6 5707101010 นายกีรติ เฮงประเสริฐ 4.00
7 5707101014 นายกัษณ นิจดลฤดีชัย 4.00
8 5707101019 นายจิรวัต ป้อมสุวรรณ 4.00
9 5807106003 นายไชยวัฒน์ ศรีสุขมั่งมี 4.00

 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของคณะและชั้นปี
ซึ่งได้รับทุนการศึกษา ประเภทยกเว้นค่าเรียนเต็มจำนวนของมหาวิทยาลัยแล้ว
มหาวิทยาลัยฯ จะจัดทำประกาศเกียรติคุณให้ แทนการได้รับค่าหน่วยกิตคืน

ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อ สกุล คะแนน ประเภททุน
1 5707100023 นายพีรพัฒน์ อารีวงค์ 4.00 ทุนรัตนมงคล
2 5807103002 นางสาวสิริยา บุญใหญ่ 4.00 ทุนรัตนมงคล
3 5907100021 นายพรนรินทร์ อินทรปัญญา 3.92 ทุนรัตนมงคล
4 5907100066 นางสาวเกศกนก ทองกลม 3.92 ทุนรัตนมงคล
5 5907106005 นางสาวรัชดาภรณ์ คลังระหัด 3.92 ทุนรัตนมงคล
6 1710711102006 นางสาวเมธาวี ไชยคาม 4.00 ทุนรัตนมงคล
7 1710711104004 นางสาววรดา ชนะสิทธิ์ 4.00 ทุนรัตนมงคล

เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา  ผู้รับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้

  1. รายงานตัวและเข้าร่วมซ้อมรับทุนการศึกษา ในวันพุธที่  29 สิงหาคม  2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารหอประชุม
  2. เข้าร่วมรับทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 30  สิงหาคม  2561 ตามรอบคณะ