126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

สาขาวิชา

รหัสนักศึกษา

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

สถานที่ 

วิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบบริการ

รหัส  58 และเกินปี  4

รศ.ดร.กาญจนา  กาญจนสุนทร

อาคาร 19
ชั้น 4

วิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงาน

รหัส  58 และเกินปี  4 (รหัสปกติ)
รหัส  59 (รหัสปกติ)
รหัส 60 (รหัสปกติ)
รหัส 61 - ปวส. ภาคเสาร์-อาทิตย์
และ นักศึกษา ปวส.ทุกชั้นปี

ผศ.ณัฐพร          ฤทธิ์นุ่ม
ดร.วรภัทร          กอแก้ว
ผศ.ดร.เกษม      อุทัยไขฟ้า
ผศ.ดร.วันชัย      ฉิมฉวี

อาคาร 19
ชั้น 3

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และมัลติมิเดีย

รหัส  58
รหัส  59
รหัส  60
รหัส  61 - ปวส. ภาคเสาร์-อาทิตย์

ผศ.ดร.ศุภเชษฐ์   อินทร์เนตร
ผศ.ดร.ศุภฤกษ์    มานิตพรสุทธ์
รศ.ดร.สุวรรณี     อัศวกุลชัย
อ.อภิวัฒน์           แสงโนรี

อาคาร 7
ชั้น 3

วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

รหัส  58 และ 59
รหัส  60
รหัส  61 และ ปวส. ภาคเสาร์-อาทิตย์

 อ.ภคพงศ์            อมรกุล
ผศ.ดร.วรินทร์      วงษ์มณี
ผศ.ดร.สันต์ชัย     รัตนนนท์

อาคาร 19 ชั้น 3
อาคาร 17 ชั้น 1

วิศวกรรมธุรกิจ
ยานยนต์

รหัส  58
รหัส  59
รหัส  60
รหัส  61 และ ปวส. ภาคเสาร์-อาทิตย์

ผศ.ดร.ชนะ          เยี่ยงกมลสิงห์
ผศ.เฉลิมชนม์      ไวศยดำรง
รศ.ดร.สถาพร      อมรสวัสดิ์วัฒนา
ดร.วัฒนชัย          พฤกษ์กานนท์

 

วิศวกรรมโลจิสติกส์

รหัส  54
รหัส  55
รหัส  56
รหัส  57
รหัส  58
รหัส  59
รหัส  60
รหัส  61 และ ปวส. ภาคเสาร์-อาทิตย์

ดร.รวินกานต์       ศรีนนท์
ดร.มณิสรา          บารมีชัย
ผศ.ดร.วรินทร์      วงษ์มณี
ดร.ธรณินทร์        สัจวิริยทรัพย์
ดร.ปิยะเนตร       นาคสีดี
ดร.มณิสรา          บารมีชัย
ดร.รวินกานต์       ศรีนนท์
ผศ.สุภนันท์         ตันวรรณรักษ์

 

?  ช่วงลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561

นักศึกษาปี 1                             

วันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561

นักศึกษาปี 2                             

วันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2561

นักศึกษาปี 3 - 4 และปีเกิน         

วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561

นักศึกษาที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ
ให้ยื่นใบคำร้องต่างๆ ภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 15.00 น. เท่านั้น

ช่วงลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันที่ 7 – 11 มกราคม 2562

วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ

วันที่ 7 – 12 มกราคม 2562

ช่วงสับเปลี่ยน - เพิกถอนรายวิชา วันที่ 14 – 25 มกราคม 2562

ถอนรายวิชา (ติด W)

วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562

วันเปิดเรียนภาคปลาย

วันที่ 7 มกราคม 2562

วันสอบกลางภาค

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562

วันสอบปลายภาค

วันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562