126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาสหกิจ

  1. นายไชยวัฒน์ ศรีสุขมั่งมี
  2. นายฐิตินันท์ วีระอัจฉราพรรณ
  3. นายภูดิท ศรีชื่น