126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศถึงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เรื่อง สถานการณ์การติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)

ประกาศถึงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เรื่อง สถานการณ์การติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)

  1. กรณีที่นักศึกษาอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และยังมีรายวิชาต้องสอบระหว่าง 21-24 ธันวาคม 2563 ขอให้นักศึกษาทำคำร้องขออนุมัติให้สัญลักษณ์ I เพื่อขอสอบซ่อม โดยสามารถส่งคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของคณะฯ โดยจะประกาศช่องทางให้ทราบในลำดับถัดไปโดยการส่งคำร้อง ต้องแนบไฟล์เอกสารแสดงที่อยู่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. การเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ขอให้สวมหน้ากาก และดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์คำร้องขออนุมัติให้สัญลักษณ์ I นักศึกษาสามารถ download ได้ที่