126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เลื่อนเปิดเรียนภาค 2/2563 ทุกหลักสูตร อันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด 19

เลื่อนเปิดเรียนภาค 2/2563 ทุกหลักสูตร อันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด 19

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขดูแลรักษาสุขภาพ ให้ปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 และคอยติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง