126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แนวทางการจัดการการเรียนการสอน วันที่ 18 – 31 มกราคม 2564

แนวทางการจัดการการเรียนการสอน วันที่ 18 – 31 มกราคม 2564

Webex ใช้เพื่อการเรียนการสอนแบบโต้ตอบ

  • สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPad/iPhone), Android, Microsoft Windows และ macOS (Macbook/iMac) เป็นต้น
  • ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.webex.com/downloads.html การเข้าใช้งาน ไม่จำเป็นต้อง Login แต่ให้ติดตามประกาศลิงค์การเข้าเรียนและรหัสผ่านของแต่ละวิชาได้ที่ไลน์กรุ๊ปของนักศึกษา ผู้สอน หรือสอบถามได้ที่คณะ

Microsoft Teams ใช้เพื่อการเรียนการสอนแบบโต้ตอบ เป็นแหล่งเก็บเอกสารประกอบการเรียนการสอน การทดสอบย่อย การบ้านและรายงาน

  • สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPad/iPhone), Android, Windows 10 และ macOS (Macbook/iMac) เป็นต้น
  • ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.microsoft.com/.../microsoft-teams/download-app
  • การล็อกอิน สามารถใช้ username/password เช่นเดียวกับ WiFi ของมหาวิทยาลัย

ซอฟต์แวร์อื่น ตามกำหนดในรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละวิชาจะประกาศให้ทราบ

  • การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการเฉพาะที่ต้องใช้เครื่องมือหรือใช้ห้องปฏิบัติการ เลื่อนการเรียนการสอนเป็นช่วงปลายภาคการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ จะประกาศรายวิชาและกำหนดการสำหรับวิชาปฏิบัติการเฉพาะที่ต้องใช้เครื่องมือหรือใช้ห้องปฏิบัติการให้ทราบภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 ส่วนรายวิชาปฏิบัติการอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในประกาศ ให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอนปกติ


วิชา สหกิจศึกษา

กรณีที่นักศึกษาประสงค์เข้าทำงานที่สถานประกอบการและสถานประกอบการยินดีให้นักศึกษาเข้าทำงานได้

ให้นักศึกษาเริ่มเข้าปฏิบัติงานได้ตามกำหนดการเดิมของมหาวิทยาลัย หรือเลื่อนเป็นเริ่มวันที่ 18 มกราคมและเสร็จสิ้นหลังกำหนดการเดิม 2 สัปดาห์

กรณีอื่นๆ

ให้นักศึกษาติดต่อ หัวหน้าสาขาวิชาและ/หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติ


ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 มกราคม 2564