126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประเภททุนรัตนมงคลและ UTCC Gold

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประเภททุนรัตนมงคลและ UTCC Gold

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน

ลำดับ เวลาสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สาขา ประเภททุน
1 09.00 - 09.15 น. นาย ธนโชติ เชื้อประดิษฐ ไฟฟ้าและพลังงาน รัตนมงคล
2 09.15 - 09.30 น. นาย พีรพัฒน์ เพียรพยุห์ ไฟฟ้าและพลังงาน รัตนมงคล
3 09.30 - 09.45 น. นางสาว สุรี แซ่หว้า โลจิสติกส์ รัตนมงคล
4 09.45 -10.00 น. นางสาว พิชชาภา เคนไชยวงค์ ไฟฟ้าและพลังงาน รัตนมงคล
5 10.00 -10.15 น. นาย กล้าณรงค์ บรรดาศักดิ์ คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล
6 10.15 - 10.30 น. นาย ทักษัณ สิงห์รอ ไฟฟ้าและพลังงาน รัตนมงคล
7 10.30 - 10.45 น. นางสาว ปิยาภรณ์ วินทชัย โลจิสติกส์ รัตนมงคล
8 10.45 - 11.00 น. นาย กิติกานต์ ราญรอน ไฟฟ้าและพลังงาน รัตนมงคล
9 11.00 - 11.15 น. นางสาว ปัณชญา ปณิธานก่อเกียรติ โลจิสติกส์ รัตนมงคล
10 11.15 - 11.30 น. นาย อัลด์วิน เดลา&nbsครูซ ระบบราง รัตนมงคล
11 11.30 - 11.45 น. นางสาว รัตนกร หล่อนภาชัยสกุล คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล
12 11.45 - 12.00 น. นาย ธนบดินทร์ แก้วมหา คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล
13 12.00 - 12.15 น. นาย ศุภวิชญ์ สัมฤทธิ์ ไฟฟ้าและพลังงาน รัตนมงคล
14 12.15 - 12.30 น. นาย ซากิฟ มะลี คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล
15 12.30 - 12.45 น. นาย สุทธิรักษ์ อัศวอัจฉริยะกุล วิศวกรรมโลจิสติกส์ UTCC Gold
16 12.45 - 13.00 น. นางสาว กัลยาณี บุญช่วย โลจิสติกส์ UTCC Gold

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา โปรดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบวิธีการสอบดังนี้

  1. นำเสนอแฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิชาการและกิจกรรม (Portfolio) ในรูปแบบของ Power Point คนละ 5 นาที และถามตอบ 10 นาที
  2. เข้าห้องสอบผ่านทางโปรแกรม WebEx Meeting โดยเข้าสอบเพื่อนำเสนอ Power Point ทีละคนตามลำดับที่ประกาศ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://www.webex.com/downloads.html

Link สำหรับห้องสอบสัมภาษณ์ https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m85017efa6a075c3e36379fb4ac9c442d

Meeting number: 176 009 0621
Password สำหรับเข้าห้องสอบจัดส่งให้ทางอีเมล

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์: 095-367-5507
ไลน์: 0953675507