126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนรัตนมงคล

 1. นายธนโชติ  เชื้อประดิษฐ
 2. นางสาวสุรี  แซ่หว้า
 3. นายธนบดินทร์  แก้วมหา

ทุนรัตนมงคล (สำรอง)

 1. นายกิตติกานต์  ราญรอน
 2. นายอัลด์วิน  เดลา ครูซ

ทุน UTCC Gold

 1. นายสุทธิรักษ์  อัศวอัจฉริยะกุล
 2. นางสาวกัลยาณี  บุญช่วย
 3. นายพีรพัฒน์  เพียรพยุห์
 4. นางสาวพิชชาภา  เคนไชยวงค์
 5. นางสาวปิยาภรณ์  วินทชัย
 6. นางสาวปัญชญา  ปณิธานก่อเกียรติ
 7. นางสาวรัตนกร  หล่อนภาชัยสกุล
 8. นายศุภวิชญ์  สัมฤทธิ์
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าวจะได้รับการติดต่อจากทางคณะฯ ภายในวันที่ 28 ม.ค. 2564