126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

ลำดับ เวลาสอบ ชื่อ-สกุล สาขา
1 09.30 - 09.45 น. นางสาวณัฐธิดา ยอดไธสง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
2 09.45 - 10.00 น. นายกล้าณรงค์ บรรดาศักดิ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์
3 10.00 - 10.15 น. นายศรัณยสรณ์ แววดี วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
4 10.15 - 10.30 น. นายดารศักดิ์ พิพิธ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
5 10.30 - 10.45 น. นางสาวมัธชนิล ศรีบัวขาว วิศวกรรมโลจิสติกส์
6 11.00 - 11.15 น. นางสาวเนตรชนก บุษบก วิศวกรรมโลจิสติกส์
7 11.15 - 11.30 น. นายอนุชา ตั้งยะฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
8 11.30 - 11.45 น. นางสาวภัทราพร บัวอิ่น วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา โปรดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบวิธีการสอบดังนี้

  1. นำเสนอแฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิชาการและกิจกรรมในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน คนละ 5 นาที และถามตอบ 10 นาที
  2. เข้าห้องสอบผ่านทางโปรแกรม Microsoft Team จัดส่งรายละเอียดห้องสอบผ่านทางอีเมล

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์: 095-367-5507
ไลน์: 0953675507