126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ เวลาสอบ ชื่อ-สกุล สาขา ประเภททุน
1 09.00 - 09.15 น. นายอรรถพล  เลิศปัญญาขจร ไฟฟ้าและพลังงาน รัตนมงคล
2 09.15 - 09.30 น. นายอธิวัฒน์  แซ่เตียว คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล
3 09.30 - 09.45 น. นางสาวพลอยชมพู  นกไทย โลจิสติกส์ รัตนมงคล
4 09.45 - 10.00 น. นางสาวภาวินี  กองทิพย์ โลจิสติกส์ รัตนมงคล
5 10.00 - 10.15 น. นายชนะพล  พันธุวดี คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล
6 10.15 - 10.30 น. นางสาวธัญญาพร  เถื่อนมณเฑียร คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล
7 10.30 - 10.45 น. นายปราชญ์  ปิ่นแก้ว ไฟฟ้าและพลังงาน รัตนมงคล
8 10.45 - 11.00 น. นางสาวนัสมีย์  บุญทวี คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล
9 11.00 - 11.15 น. นางสาวฐานิดา  ไชยบัณฑิตย์ โลจิสติกส์ รัตนมงคล
10 11.15 - 11.30 น. นางสาวภัครมัย  เกิดเจริญ คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ UTCC Gold
11 11.30 - 11.45 น. นายกษิดิ์เดช  เข้มแข็ง คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ UTCC Gold
12 11.45 - 12.00 น. นายอำไพรพงษ์  บุญเรือง โลจิสติกส์ UTCC Gold
13 12.00 - 12.15 น. นายสิทธิชัย  แก้วรักศรี ไฟฟ้าและพลังงาน UTCC Gold
14 12.15 - 12.30 น. นายอธิป  เกียรติกิจเจริญ ไฟฟ้าและพลังงาน UTCC Gold
15 12.30 - 12.45 น. นายณัฐพร  รอดวิจิตร ไฟฟ้าและพลังงาน UTCC Gold
16 12.45 - 13.00 น. นายเมธี  พึ่งโพธิ์ทอง ไฟฟ้าและพลังงาน UTCC Silver
17 13.00 - 13.15 น. นายณัฐพล  สินทับศาล โลจิสติกส์ UTCC Silver
18 13.15 - 13.30 น. นายกิจพิพัฒน์  พิทยาพิศาล โลจิสติกส์ UTCC Gold

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา โปรดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบวิธีการสอบดังนี้

  1. นำเสนอแฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิชาการและกิจกรรมในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน คนละ 5 นาที และถามตอบ 10 นาที ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
  2. ส่งแฟ้มสะสมผลงานภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านทางอีเมล [email protected]
  3. จัดส่งรายละเอียดห้องสอบผ่านทางอีเมล

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์: 095-367-5507
ไลน์: 0953675507