126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภททุนรัตนมงคล (ห้องสอบที่ 1)

ลำดับที่ เวลาสอบ ชื่อ สกุล สาขา ประเภททุน ห้องสอบ
1 09.30 - 09.45 น. นางสาวสุธิรา นาคนวพันธ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ รัตนมงคล 1
2 09.45 - 10.00 น. นายกิตติเดช ศรีโพธิ์งาม วิศวกรรมโลจิสติกส์ รัตนมงคล 1
3 10.00 - 10.15 น. นางสาวพิมพ์พิชญ์ชา  มากพิชัย วิศวกรรมโลจิสติกส์ รัตนมงคล 1
4 10.15 - 10.30 น. นางสาวสโรชา รัตนพิภพ วิศวกรรมไฟฟ้า รัตนมงคล 1
5 10.30 - 10.45 น. นางสาวอพัชศรา อ่อนปรีดา วิศวกรรมไฟฟ้า รัตนมงคล 1
6 10.45 - 11.00 น. นางสาวณัฐนชา คำนาค วิศวกรรมไฟฟ้า รัตนมงคล 1
7 11.00 - 11.15 น. นางสาวทัศนีย์ ชินทวัน วิศวกรรมไฟฟ้า รัตนมงคล 1
8 11.15 - 11.30 น. นางสาวกมลชนก เนื้อแตงเย็น วิศวกรรมไฟฟ้า รัตนมงคล 1
9 11.30 - 11.45 น. นางสาวณัฏฐนันท์ เกียรติจิยาดา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล 1
10 11.45 - 12.00 น. นางสาวชัชชญา ฉายวัฒนะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล 1
11 12.00 - 12.15 น. นางสาวปาริดา วงษ์พินิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล 1
12 12.15 - 12.30 น. นางสาวพิชชากร โชติธนพัชร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล 1
13 12.30 - 12.45 น. นายธนาวุฒิ ผาสุขมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล 1
14 12.45 - 13.00 น. นางสาวณัฐธิดา ผ่านสำแดง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รัตนมงคล 1
15 13.00 - 13.15 น. นางสาวจิรัชญา  จำปาทอง วิศวกรรมโลจิสติกส์ รัตนมงคล 1
16 13.15 - 13.30 น. นายภาณุวัฒน์ พับขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้า รัตนมงคล 1

ประเภททุน UTCC Gold และ UTCC Silver (ห้องสอบที่ 2)

ลำดับที่ เวลาสอบ ชื่อ สกุล สาขา ประเภททุน ห้องสอบ
1 09.30 - 09.45 น. นายภูมิพัฒน์ คชเดช วิศวกรรมโลจิสติกส์ UTCC Gold 2
2 09.45 - 10.00 น. นายภาคภูมิ โพติยะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ UTCC Gold 2
3 10.00 - 10.15 น. นางสาวอรปรีญา สุวรรณา วิศวกรรมโลจิสติกส์ UTCC Gold 2
4 10.15 - 10.30 น. นางสาวธนพร เผ่ากัณหา วิศวกรรมโลจิสติกส์ UTCC Gold 2
5 10.30 - 10.45 น. นางสาวอาริสา  ปานาดี วิศวกรรมโลจิสติกส์ UTCC Gold 2
6 10.45 - 11.00 น. นายจักรกฤษณ์ วะมะขันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า UTCC Gold 2
7 11.00 - 11.15 น. นางสาวอังศุมาลี ปาลลา วิศวกรรมไฟฟ้า UTCC Gold 2
8 11.15 - 11.30 น. นายขจรยศ โกมินทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ UTCC Gold 2
9 11.30 - 11.45 น. นายสาริน พงษ์ภักดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ UTCC Gold 2
10 11.45 - 12.00 น. นายณัฐวุติ งามขำ วิศวกรรมโลจิสติกส์ UTCC Gold 2
11 12.00 - 12.15 น. นางสาวอุบลวรรณณา พุฒิเอก วิศวกรรมโลจิสติกส์ UTCC Gold 2
12 12.15 - 12.30 น. นายกิตติธัช ม้าทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ UTCC Silver 2
13 12.30 - 12.45 น. นายณัฐวุฒิ  ภักดีอำนาจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ UTCC Silver 2

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา โปรดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบวิธีการสอบดังนี้

  1. นำเสนอแฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิชาการและกิจกรรมในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน คนละ 5 นาที และถามตอบ 10 นาที ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
  2. ส่งแฟ้มสะสมผลงานภายในวันที่ 24 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านทางอีเมล [email protected]
  3. จัดส่งรายละเอียดห้องสอบผ่านทางอีเมล

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทรศัพท์: 095-367-5507
ไลน์: 0953675507