126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนรัตนมงคล

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา
1 นายอธิวัฒน์  แซ่เตียว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
2 นายชนะพล พันธุวดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ทุนรัตนมงคล (สำรอง)

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา
1 นางสาวธัญญาพร  เถื่อนมณเฑียร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ทุน UTCC Gold

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา
1 นางสาวพลอยชมพู  นกไทย วิศวกรรมโลจิสติกส์
2 นางสาวฐานิดา  ไชยบัณฑิตย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์
3 นายกษิดิ์เดช  เข้มแข็ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ทุน UTCC Gold (สำรอง)

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา
1 นายอรรถพล เลิศปัญญาขจร ไฟฟ้าและพลังงาน
2 นายปราชญ์ ปิ่นแก้ว ไฟฟ้าและพลังงาน

ทุน UTCC silver

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา
1 นางสาวภัครมัย  เกิดเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
2 นายอธิบดี  ได้ดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
3 นายสิทธิชัย  แก้วรักศรี วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
4 นายเมธี   พึ่งโพธิ์ทอง วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
5 นายอำไพรพงษ์  บุญเรือง วิศวกรรมโลจิสติกส์
6 นายณัฐพล  สินทับศาล วิศวกรรมโลจิสติกส์
7 นายกิจพิพัฒน์  พิทยาพิศาล วิศวกรรมโลจิสติกส์

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทางคณะฯ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์: 095-367-5507
ไลน์: 0953675507