126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทกึ่งหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2555 (ประกาศครั้งที่ 1)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทกึ่งหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2555 (ประกาศครั้งที่ 1)

สำหรับบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ คลิกที่นี่

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

1

นายศุภสินธุ์ อินทรเนตร

วิศวกรรมโลจิสติกส์

2

นางสาวณัฐวรรณ์ โตสวัสดิ์

วิศวกรรมโลจิสติกส์

3

นางสาวเรณู จันวิชัย

วิศวกรรมโลจิสติกส์

4

นางสาวณัฏยา จาดเชื้อ

วิศวกรรมโลจิสติกส์

5

นางสาวสมฤดี จุลทะเส

วิศวกรรมโลจิสติกส์

6

นางสาวธัญลักษณ์ ทองคำดี

วิศวกรรมโลจิสติกส์

7

นางวสาวชนิลญา ช้างศิริ

วิศวกรรมโลจิสติกส์

8

นางสาวนิฎชญา ช่อไสว

วิศวกรรมโลจิสติกส์

9

นางสาวนิตยา กิจหว่าง

วิศวกรรมโลจิสติกส์

10

นางสาวธนัชกันย์ ฐิติเบญจพล

วิศวกรรมโลจิสติกส์

11

นางสาวอารีญา ไชยะโต

วิศวกรรมโลจิสติกส์

12

นางสาวสุรีพร ยู่ตี่

วิศวกรรมโลจิสติกส์

13

นางสาวพรทิพย์ ปัทมธานินท์

วิศวกรรมโลจิสติกส์

14

นางสาวกมลพรรณ ก้อนทอง

วิศวกรรมโลจิสติกส์

15

นางสาวนริมล ดำหวัง

วิศวกรรมโลจิสติกส์

16

นางสาวนิรัญชนา ช่างสลัก

วิศวกรรมโลจิสติกส์

17

นางสาวธัญญษเรศ แซ่เอี๋ยว

วิศวกรรมโลจิสติกส์

18

นางสาววนัสนันท์ สานวน

วิศวกรรมโลจิสติกส์

19

นางสาววโรชา อุ่ยเจริญพงศ์

วิศวกรรมโลจิสติกส์

20

นางสาวสราญจิต อินแก้ว

วิศวกรรมโลจิสติกส์

21

นางสาวลักษิกา เกษรศิริ

วิศวกรรมโลจิสติกส์

22

นางสาววรุณยุพา นาพังคะบุตร

วิศวกรรมโลจิสติกส์

23

นางสาวนริศา สุวรรณภักดิ์

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

24

นางสาวพรกนก วีระเกียรติ

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

25

นายวัชรพงษ์ เฉิดฉายอรุณสกุล

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

26

นายกันตชาติ เพชรปานวงศ์

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

27

นางสาวกัลยรัตน์ กันแก้ว

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

28

นางสาวสุรีรัตน์ เสนียุทธ

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

29

นางสาวศุภกาญจน์ จันทรจิตร

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

30

นางสาวยุคลวรรณ กอเจริญสุข

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

31

นางสาวดวงกมล เกียรติพงศ์ยิ้ม

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

32

นางสาววรินญา กอบวัฒนกุล

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

33

นางสาวเบญญาทิพย์ ศิวยพรเหมณ์

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

34

นางสาวเกศรา อัสดาธร

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

35

นางสาวภัทราภรณ์ เนตรทิพย์

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

36

นายวสันต์ สวัสดี

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

37

นางสาวสุนิดา จันทร์มา

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

38

นางสาวธนาภา เบญจพงษ์วิมล

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

39

นายพิริยะ ขันเล็ก

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

40

นางสาวรินนภา บุตรดี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

41

นางสาวศรัณญา รุริกานนท์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

42

นางสาวสุพรรษา วิไลประเสริฐ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

43

นางสาวชุลีกาญน์ หวังศิริจิตร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

44

นายบัญชา บุญพิพัฒน์ชูกิจ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

45

นางสาวปรียาภรณ์ ไชโย

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

46

นางสาวภัทร์ศมน สุขเมฆ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

47

นางสาวศรีหยก เธียรปรีชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

48

นายชยางกูร ชาวเวียง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

49

นายอภิรักษ์ อิ่มเอม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย