126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทกึ่งหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2555 (ประกาศครั้งที่ 3)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทกึ่งหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2555 (ประกาศครั้งที่ 3)

สำหรับบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ คลิกที่นี่

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

1

นางสาวนันทวัน พัฒนแก้ว

วิศวกรรรมโลจิสติกส์

2

นางสาวสุพรรษา เจริญพารากุล

วิศวกรรรมโลจิสติกส์

3

นายทิวทัศน์ ใจศรี

วิศวกรรรมโลจิสติกส์

4

นางสาวธัญวรัตน์ ภิญพรรคคนุกูร

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

5

นายเวชภูมินทร์ ธรรมมิกรักข์

วิศวกรรรมโลจิสติกส์