126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สารจากคณบดี อ.วันชัยมีสิ่งจะพูดกับลูกๆว่าที่บัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555