126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและวิชาการกับสถาบันอื่น