126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา กรุณาดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา กรุณาดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการจ่ายเงินมัดจำเพื่อยืนยันการเข้าเรียน
ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มและทุนกึ่งหนึ่ง ให้จ่ายเงินมัดจำ  จำนวน 10,000 บาท โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียน ภายในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
 

วิธีการโอนเงินมัดจำเพื่อยืนยันการเข้าเรียน
ใช้แบบฟอร์มการโอนเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งสามารถ ดาวน์โหลดที่นี่ หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยการส่งโทรสารหมายเลข 0-2275-4892 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected] พร้อมโทรแจ้งยืนยันการโอนเงินที่หมายเลข 0-2697-6704-5

กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
วันที่  23 - 27 เมษายน  2555  เวลา  09.00 - 15.30 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 19 ชั้น 1 (สำนักคณบดี) พร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ

หมายเหตุ ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่คืนเงินมัดจำ