126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อัตราค่าเล่าเรียน

สมัครเรียนวันนี้ Startup รับสูงสุด 10,000.- สมัครเรียนได้ 24 ชั่วโมง

อัตราค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรเป็นแบบเหมาจ่าย และแบ่งชำระเป็น 3 งวดต่อปี

ปริญญาตรี

กองทุนกู้ยืม งวดที่ 1 วุฒิผู้สมัคร ตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ
วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. 28,333 ม.6/ปวช./กศน. 340,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ กรอ. 28,333 ม.6/ปวช./กศน. 340,000
วิศวกรรมโลจิสติกส์ กรอ. 28,333 ม.6/ปวช./กศน. 340,000
ภาคปกติ (เทียบโอน)
วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. 28,333 ปวส.(เทียบโอน) 340,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ กรอ. 28,333 ปวส.(เทียบโอน) 340,000
วิศวกรรมโลจิสติกส์ กรอ. 28,333 ปวส.(เทียบโอน) 340,000
ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. 28,333 ปวส.(เทียบโอน) 340,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ กรอ. 28,333 ปวส.(เทียบโอน) 340,000
วิศวกรรมโลจิสติกส์ กรอ. 28,333 ปวส.(เทียบโอน) 340,000

ปริญญาโท

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

บริหารการจัดการโลจิสติกส์

ปริญญาเอก

สาขาวิชาโลจิสติกส์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน