126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรเป็นแบบเหมาจ่าย และแบ่งชำระเป็น 3 งวดต่อปี

ปริญญาตรี

กองทุนกู้ยืม งวดที่ 1 วุฒิผู้สมัคร ตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ
วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. 28,333 ม.6/ปวช./กศน. 340,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ กรอ. 28,333 ม.6/ปวช./กศน. 340,000
วิศวกรรมโลจิสติกส์ กรอ. 28,333 ม.6/ปวช./กศน. 340,000
ภาคปกติ (เทียบโอน)
วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. 28,333 ปวส. (เทียบโอน) 340,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ กรอ. 28,333 ปวส. (เทียบโอน) 340,000
วิศวกรรมโลจิสติกส์ กรอ. 28,333 ปวส. (เทียบโอน) 340,000
ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. 10,800 ปวส. (เทียบโอน) 258,102
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ กรอ. 8,600 ปวส. (เทียบโอน) 204,531
วิศวกรรมโลจิสติกส์ กรอ. 7,900 ปวส. (เทียบโอน) 188,594

ปริญญาโท

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

บริหารการจัดการโลจิสติกส์

ปริญญาเอก

สาขาวิชาโลจิสติกส์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน