126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานวิจัย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และต่างประเทศ โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัย

National Journal

 • การศึกษาผลกระทบค่าใช้จ่ายการใช้ระบบการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ - สันต์ชัย รัตนนนท์ และณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 | Volumn: 2 No.1 | Published: 2015 | Page Rank: 44 - 54

International Journal

 • P. Nakseedee, V. Tanboonchuy, N. Pimpha, P. Khemthong, C-H. Liao, N. Grisdanurak - Arsenic removal by nanoiron coupled with gas bubbling system

  Journal of The Taiwan Institute of Chemical Engineers | Volumn: 47 | Published: 2015 | Page Rank: 182 - 189
 • Decision Support for Supply Chain Risk Management in Automotive Industry: IISTE - A.Kaewsai, S.Amornsawadwatana, W.Rattanawong

  Industrial Engineering Letters | ISSN 2225-0581 | Volumn: | Published: 2015 | Page Rank: 1 - 12
 • "Decision Support for Supply Chain Risk Management in Automotive Industry" , - Amnuay Kaewsai, Sataporn Amornsawadwatana and Wanchai Rattanawong

  Industrial Engineering Letters , | Volumn: 5 No.2 | Published: 2015
 • “A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trade Across Border at SADAO Customs.” , - Wanchai Rattanawong, Nanthi Suthikarnnarunai, And Kulsurat Mounthong

  International Journal of Management and Applied Science, | Published: 2015 | Page Rank: 84 - 88

National Conference

 • ระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสาหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถจัดการการจ่ายกาลังไฟฟ้าสามแหล่งจ่าย - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38) | Published: 2015 | ประเทศไทย
 • ระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสาหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถจัดการการจ่ายกาลังไฟฟ้าสามแหล่งจ่าย - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38) | Published: 2015 | ประเทศไทย
 • The performance monitoring and tracking system of the photovoltaic through the wireless network - - V.Vongmanee and Waiprib

  The 38th Electrical Engineering Conference (EECON) | Published: 2015 | Thailand
 • การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ไมโครชิพเทคโนโลยีไทยแลนด์ จำกัด - ศิขลักษณ์ อิศรกุล และวันชัย รัตนวงษ์

  Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด - รัฐฉัตร สุนทราฉาย และวันชัย รัตนวงษ์

  Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย
 • การวางแผนปรับปรุงการวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท เฉลิมวิเชียรเทรดดิ้ง จำกัด - ยูถิกา สงวนวงศ์ และวันชัย รัตนวงษ์

  Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบความปลอดภัยของคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท เอคโค โคท จำกัด - สรณ อวยพร และวันชัย รัตนวงษ์

  Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย
 • รูปแบบการลดต้นทุนค่าขนส่งของแผนกจัดส่ง กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด - ฉัตรชัย ลี้เจริญพงศ์1*, วันชัย รัตนวงษ์

  Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย

International Conference

 • “The Multi Group Sweep Algorithm Concept for Vehicle Routing Problem with Time Window”, - NANTHI SUTHIKARNNARUNAI, PRAT BOONSAM, WANCHAI RATTANAWONG

  Proceeding of Academics World 5th International Conference, | Published: 2015 | Paris,, France,
 • “A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trade Across Border at SADAO Customs” , - Kulsurat Mounthong, Nanthi Suthikarnnarunai, And Wanchai Rattanawong

  Proceeding of Academics World 5th International Conference, | Published: 2015 | Paris, France
 • “Comparisons of Carbon Emission and Logistics Cost Between Direct Freight and Transshipment for Oil Shipment in Southern of Thailand” - Natthakrit B., Nanthi S.*, Varin V., And Wanchai R.

  Proceeding of International Conference on Global Integration of Economies and Connectivity Development in Collaboration with Asian Logistics Round Table (ALRT), | Published: 2015 | Taipei,, Taiwan.
 • “A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trading Across Border at Mukdahan Custom House” , - Kulsurat Mounthong, Nanthi Suthikarnnarunai, And Wanchai Rattanawong

  Proceeding of International Conference on Global Integration of Economies and Connectivity Development in Collaboration with Asian Logistics Round Table (ALRT), | Published: 2015 | Taipei,, Taiwan.
 • Optimization Transportation Model Which Is Suitable Of Agricultural Products In Thailand Case Study Of Hygienic Agricultural Products - WINYU PROYKRATOK, 2WANCHAI RATTANAWONG, 3WATCHARAVEE CHANDRAPRAKAIKUL

  Proceedings of Academics World 5th International Conference | ISBN: 978-93-85832-08-6 69 | Published: 2015 | Paris,, France