126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานวิจัย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และต่างประเทศ โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัย

National Journal

 • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 3 No.1 | Published: 2016 | ประเทศไทย | full paper
 • การเปรียบเทียบหลักสูตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | Volumn: 1 No.2 | Published: 2016 | full paper
 • แบบจำลองทั่วไปของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยโปรแกรมจำลอง PSIM - เกษม อุทัยไขฟ้า, สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Published: 2016 | full paper
 • แบบจำลองทั่วไปของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยโปรแกรมจำลอง PSIM - เกษม อุทัยไขฟ้า, สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Published: 2016 | full paper
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผักปลอดภัยในประเทศไทย - วิญญู ปอยกระโทก, วันชัย รัตนวงษ์ และ วัชรวี จันทรประกายกุล

  วารสาร Thai VCML | Volumn: 9 No.2 | Published: 2016
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผักปลอดภัยในประเทศไทย - วิญญู ปรอยกระโทก1*, วันชัย รัตนวงษ์2 , วัชรวี จันทรประกายกุล3

  Thai VCML Journal | Volumn: 9 No.2 | Published: 2016

International Journal

 • Maximum power point tracking of a small scale compressed air energy storage system - Kokaew, V., Sharkh, S.M. and Moshrefi-Torbati, M.

  IEEE Transactions on Industrial Electronics | Volumn: 63 | Published: 2016 | Page Rank: 985 - 994 | doi: 10.1109/TIE.2015.2477344
 • EDMS: Electronic Document System to Improve Process Performance - Adsavakulchai S.

  Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies | Volumn: 2 | Issue: 12 | Published: 2016 | Page Rank: 1154 - 1157 | full paper
 • An Automatic Moving Stage in Optical Microscope - Adsavakulchai S

  APHEIT International Journal | Volumn: 5 No.2 | Published: 2016 | Page Rank: 22 - 27 | full paper
 • Location and Key Success Factors of Special Economic Zone in Thailand - Patcharee Pakdeenurit, Nanthi Suthikarnnarunai, Wanchai Rattanawong

  AIMI Journals Marketing and Branding Research: Scorpus | Published: 2016 | Page Rank: 169 - 178 | full paper
 • Location and Key Success Factors of Special Economic Zone in Thailand - Patcharee Pakdeenurit, Nanthi Suthikarnnarunai, Wanchai Rattanawong

  AIMI Journals Marketing and Branding Research | Published: 2016 | Page Rank: 170 - 178 | full paper
 • Novel Price Sensitive Demand Model with Empirical Results - Chirawan Opornsawad, Rawinkhan Srinon, Wanpracha Chaovalitwongse

  Industrial Engineering Letters | Volumn: 6 No.8 | Published: 2016 | Page Rank: 59 - 75
 • Development of vegetable supply chain sustainability model in Thailand - Winyu Proykratok1, Wanchai Rattanawong2 and Watcharavee Chandraprakaikul

  Journal of Fundamental and Applied Sciences | Issue: ISSN 1112-9867 | Published: 2016 | Page Rank: 1 - 17

National Conference

 • การประยุกต์ใชระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเพื่อแก้ปัญหาการจัดการวัสดุในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด - ภัสวันต์ ภาราทอง และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้แนวคิด Driving Regional Economy: Building the Competiveness in Agricultural, Industrial and Service supply Chain เป็นการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั้งที | Published: 2016 | ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ไทย | full paper
 • การปรับปรุงกระบวนการ รับ-จ่าย คลังสินค้าแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา บริษัท MMM จำกัด - กนกชัย อินทร์โอภาศ, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านการจัดส่ง กรณีศึกษา บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด - พิมพ์พรรณอร วงศาโรจน์, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การบริหารต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ (Sea Freight) และการสร้างรายได้เพิ่ม กรณีศึกษา บริษัท จีดับบลิวไอ จำกัด - สุพรรษา เกตุหอม, วันชัย รัตนวงษ์, อำนวย แก้วใส

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของยางพารา กรณีศึกษา ตำบลกะซะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช - เบญญทิพย์ อินทคีรี, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประสานงานขาย กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาล AAA จำกัด - อนันต์ทิพ สมบัติ, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ไอดี โมเบล จำกัด - กนกรัชต์ ทรัพย์ไหลมา, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการคลังอะไหล่รถยนต์มือสอง กรณีศึกษา ร้านอะไหล่รถยนต์มือสอง XXX - ธัชคม เปรมมนัสมนตรี, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด - กมลทิพย์ อินทวี, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคิวและระบบการสืบค้น กรณีศึกษาธนาคาร B สาขา BBB - ธีรสุดา นาคน้อย, รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาระบบ Tracking system แรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาบริษัท AAA จำกัด - ชนิดา ฉลองภูมิ, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัท พี แอล เค จำกัด - สิริภัสสร หิรัญสุรรัฐโชติ, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและการสร้างโอกาสทางธุรกิจอาหารรีทอร์ท - มนตริพรรธน์ ศรีมนตรินนท์, วัชรวี จันทรประกายกุล

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้ากรณีศึกษา บริษัท จินดาขนส่ง จำกัด - ฐสิงห์ โง้วเจรญิไพศาลสิน, วัชรวี จันทรประกายกุล

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฝ่ายขนส่ง - สุรีพร กล้าหาญ, วัชรวี จันทรประกายกุล

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีศึกษาบริษัท SSS จำกัด - สรนนท์ วุฒิศรี, วัชรวี จันทรประกายกุล

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้า และการบริหารพื้นที่ขายที่หน้าร้าน : กรณีศึกษาบริษัท XXX จำกัด - หฤทัย สุขสุแพทย์, วัชรวี จันทรประกายกุล

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพในธุรกิจค้าวัตถุดิบรีไซเคิล กรณีศึกษากระบวนการรับสินค้าแผนกกระดาษ บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด - เอกรัตน์ ทิพยรัตน์พรทวี, วัชรวี จันทรประกายกุล

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผักปลอดภัยในประเทศไทย - วิญญู ปรอยกระโทก, วันชัย รันตวงษ์ , วัชรวี จันทรประกายกุล

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การออกแบบทางกายภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรตามแนวแกนตัวหมุน 1 ตัวหมุน 2 ตัวอยู่กับที่ โดยใช้แกนเหล็กหม้อแปลงตัวอี - วันชัย ฉิมฉวี

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON-39) | Published: 2016 | full paper
 • การหาแนวทางลดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เฮลธ์แคร์ จำกัด - ดนุดา ศักดิ์อุดมเกษ, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาระบบ IT Support ด้วยหลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ กรณีศึกษาบริษัท D Thailand จำกัด - ธรรมรัตน์ ปัญญาภรณ์ประสาท, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงานตรวจสอบสินค้าส่งออกประเทศจีน กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด - BILIAN PANG, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษากลยุทธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด - มนชยา ขยันกสิกร, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การวางแผนเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง ไปตรวจสอบหน่วยผลิตคอนกรีต - สันติ์ภพ กรุดเที่ยง, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลานจอดรถยึด กรณีศึกษาบริษัท AAA จากัด - วรพงศ์ พงศ์ภัทรานนท์, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการบริหารจัดการภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท android Box จำกัด - วิไลลักษณ์ สงทอง, วรินทร์ วงษ์มณี

  การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2559 | Published: 2016 | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งฝั่งขาออกโดยเทคนิคมิลค์รัน กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี (ไทยแลนด์)จำกัด - เนตรนภา ชำนิสัมพันธ์, ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษากระบวนการทำงานและแนวทางการพัฒนางานบริการศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ - ดารนี วงษ์ชีพ, ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูป เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าและรูปแบบการกระจายสินค้าที่เหมาะสม กรณีศึกษา โรงงาน ABC - กฤติกร กระแสทิพย์, ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กร กรณีศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - นันทิยากร ลักษณะแก้ว, กาญจนา กาญจนสนุทร

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา ธนาคารซูมิโตโม่ มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น แผนก เงินฝาก - ดากานดา เกิดวิเชียร, กาญจนา กาญจนสุนทร

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การจำลองสถานการณ์สำหรับการให้บริการลานพักตู้สินค้า (Container Depot) - ปิติ วงศ์กนกสิน, กาญจนา กาญจนสุนทร

  Proceeding of Thai VCML 2016การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท XSquare Co.,Ltd - กวีร์วรรธณ์ วิพัฒน์กิจไพศาล, นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษาปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าด้านนิติกรรมที่สํานักงานที่ดิน เพื่อลดต้นทุน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท Mortgagee จํากัด - พันธ์ธนภูมิ แตงเงินฤทธิวงศ์ ,นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการเพิ่มประสิทธิภาพรถขนส่งบริษัท xxx - ณัฎฐิยา อุสาหะ, นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนประสิทธิภาพด้านการขนส่ง กรณี ศึกษาบริษัท แฮพเบร์อก จำกัด - กนกพรรณพร ชาญคณติ, นันทิ สุทธิการนฤทัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในคลังสินค้าเครื่องสำอางนำเข้า - จุฑาทิพย์ อรศรี, ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • กรณีศีกษา บริษัท คอสยาม ทรานสปอร์ต จํากัด - จุฑามาศ โพธิ์ดํา และ นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การปรับปรุงกระบวนการการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอาง บริษัท XXX - กมลชนก อำนวยพล, นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาบริษัท XXX จำกัด - จีรศักดิ์ ชูทรัพย์, รวินกานต์ ศรีนนท์

  Proceeding of Thai VCML 2016การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ - กฤษฏิ์ ชุณหวัตร, รวินกานต์ ศรีนนท์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ฮ.พัฒนา เอ็นจิเนีย (กรุ๊ป) จำกัด - กิตติชัย กวีวุฒิศิลป์, รวินกานต์ ศรีนนท์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งสินค้าคืนภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด - อนุสรณ์ อัญญมณีกุล, รวินกานต์ ศรีนนท์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านพิธีการขาเข้าสินค้าเร่งด่วน กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด - พิชามญชุ์ บรรหารวุฒิไกร, รวินกานต์ ศรีนนท์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด - รุ้งนภา คีรีวรรณมาศ, รวินกานต์ ศรีนนท์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาโปรแกรมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าอันตรายที่ท่าเรือกรุงเทพ - จุฑาทิพย์ ศรีวารินทร์, สุภนนัท์ ตันวรรณรักษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | full paper
 • การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” - ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์ และสันต์ชัย รัตนนนท์

  The 14th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2016 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย
 • Control systems for the management of the washing machine for residential buildings. - - A. Waiprib and N. Ritnoom

  12th Conference On Energy Network of Thailand (E-NETT) | Published: 2016 | Thailand

International Conference

 • The Influence of Price Transmission on Thai Hom Mali Rice Supply Chain - Sahavacharin, N. and Srinon, R.

  The 2016 IAENG International Conference on Operations Research (IMECS 2016) | Published: 2016 | Hong Kong
 • Design and Implementation of Digital Door Locking Systems in Pervasive Computing Environment - Supachate Innet

  Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Sciences (APCEAS) | Published: 2016 | Tokyo, Japan
 • Strategic Approach to Logistics Management - Adsavakulchai S.

  Logistics | Published: 2016 | Grande Centre Point Ratchadamri Hotel., Thailand
 • การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” - ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์, สันต์ชัย รัตนนนท์

  The 4th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2016 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย | full paper
 • Designing the Multimodal Network in an Agriculture Supply Chain in Thailand - Witchayut Timaboot, Nanthi Suthikarnnarunai

  The Asian Conference on Society, Education & Technology 2016 Official Conference Proceedings Inter conference | Published: 2016 | full paper