126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานวิจัย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และต่างประเทศ โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัย

National Journal

 • การประยุกต์ใช้ไดจ์คสตร้าอัลกอริทึมเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุด - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 6 No.1 | Published: 2017
 • ตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางคอมปาวด์รายเดือนของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 33 No.1 | Published: 2017 | Page Rank: 205 - 220 | full paper
 • เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 27 No.3 | Published: 2017 | Page Rank: 453 - 465 | full paper
 • Knowledge and Opinion of Thai Lawyers Towards Abortion Laws - Prapaporn Tonkaew, Somsak Suthutvoravut, and Thoranin Sujjaviriyasup

  Ramathibodi Medical Journal | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 40 No.4 | Published: 2017 | Page Rank: 29 - 38 | full paper

International Journal

 • A new class of MODWT-SVM-DE hybrid model emphasizing on simplification structure in data pre-processing: A case study of annual electricity consumptions - Thoranin Sujjaviriyasup

  Applied Soft Computing Journal | ISI | Volumn: 54 | Published: 2017 | Page Rank: 150 - 163 | doi: 10.1016/j.asoc.2017.01.022 | full paper
 • Intelligent System for Transportation Mode Selection in ASEAN Countries ,10:3-14, Volume 11, 2017 - Surat Janthongpan*, Wanchai Rattanawong, Nanthi Suthikarnnarunai,

  Cevil Engineering Journal, Scorpus | Volumn: 11 | Published: 2017 | Page Rank: 10 - 14
 • Designing the distribution network in a cassava supply chain in Thailand - Witchayut Timaboot, Nanthi Suthikarnnarunai

  Marketing and Branding Research AIM Journal | Volumn: 4 | Published: 2017 | Page Rank: 206 - 2016

National Conference

 • แอพพลิเคชั่นแนะนำการออกกำลังกายภายในศูนย์ออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบนระบบปฏิบัติการ IOS - นิรัติศัย ไก่แก้ว และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • สถาปัตยกรรมองค์กรกองทัพไทยเพื่อปฎิบัติการแบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง - ฉริญญรัชช์ เลิศคอนสาร และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนผู้สูงอายุในการรับประทานยาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ - พิสิฏร์ บุญทวีสุขสันต์ และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ - สัณห์ฤทัย คล้ายนาวิน และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท B ซัพพลายเชน จำกัด - นราวิชญ์ มงคลรัชดารมย์ และ รวินกานต์ ศรีนนท์

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 (ThaiVCML 2017) | Published: 2017 | Page Rank: 111 - 118 | สงขลา, ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด - วันเพ็ญ เกิดปทุม และ รวินกานต์ ศรีนนท์

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 (ThaiVCML 2017) | Published: 2017 | Page Rank: 192 - 199 | สงขลา, ประเทศไทย
 • การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด - คุณสราลี ทิพย์พิมานชัยกร และ รวินกานต์ ศรีนนท์

  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7 (The 7th STOU National Research Conference) | Published: 2017 | ปากเกร็ด, ประเทศไทย
 • อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต - ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์, สมพร สำอางศรี, เดวิช บรรเทา, อภิวัฒน์ แสงโนรี

  UTCC Academic Day ครั้งที่ 1 | Published: 2017 | Thailand
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในโลจิสติกส์ของร้านค้าส่ง - ธนวัฒน์ พิทักษ์กิ่งทอง1*, กาญจนา กาญจนสุนทร2

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 | Published: 2017 | ประเทศไย
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคของ Kano Model เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้า - ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์

  UTCC Academic Day 2017 | Published: 2017 | Bangkok, Thailand
 • การค้นหาศักยภาพเฉพาะบุคคล กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย - ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์ และสันต์ชัย รัตนนนท์

  The 15th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2017 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย | full paper
 • การจัดการสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท เอบิซ เทคโนโลยี่ จำกัด - ทยิดา ตันวราโชติ, วัชรวี จันทรประกายกุล

  Proceeding of Thai VCML 2017 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 | Published: 2017 | Thailand
 • อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต - ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์1, สมพร สำอางค์ศรี2, เดวิช บรรเทา3, อภิวัฒน์ แสงโนรี4

  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติ (UTCC Academic Day), 7 มิถุนายน 2560. กรุงเทพมหานคร; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. | Published: 2017 | ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลังด้วย SAP กรณีศึกษา บริษัท บี-โมบาย จำกัด - สุวรรณี อัศวกุลชัย, สมพร สำอางค์ศรี

  การตีพิมพ์บทความในการประชุมวิชาการ National Conference Academic 2017 : The 2nd Santapol Knowledge Research to Development, วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560, ณ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี | Published: 2017 | ประเทศไทย | full paper
 • Acid-alkali Level Embedded-control System for Hydroponic Cultivations - - A. Waiprib and N. Ritnoom

  The 40th Electrical Engineering Conference (EECON) | Published: 2017 | Thailand
 • การศึกษาการสร้างรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าทุเรียน กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด - ทัศญาภรณ์ พยัคฆา, วันชัย รัตนวงษ์

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน , | Issue: ครั้งที่ 17 | Published: 2017 | โรงแรมบุรีศรีภู สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย