126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานวิจัย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และต่างประเทศ โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัย

National Journal

 • ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายเดือนของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 34 No.1 | Published: 2018 | Page Rank: 91 - 108 | full paper

International Journal

 • Predicting prices of agricultural commodities in Thailand using combined approach emphasizing on data pre-processing technique - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology | SCOPUS | Volumn: 40 | Issue: 1 | Published: 2018 | Page Rank: 75 - 78 | full paper
 • Long-Term Container Throughput Forecast and Equipment Planning: The Case of Bangkok Port - Gosasang, V., Yip, T. L., Chandraprakaikul, W.

  Maritime Business Review | Emerald Insight | Published: 2018
 • Development of Vegetable Supply Chain Sustainability Model in Thailand - Proykatok, W., Rattanawong, W., Chandraprakaikul, W.

  Journal of Fundamental and Applied Sciences | Volumn: 10 No.6s | Published: 2018
 • Periodic-review policy for a 2-echelon inventory problem with seasonal demand. - Noppadon Sakulsom and Wipawee Tharmmaphornphilas

  Engineering Journal | SCOPUS | Volumn: 22 No.6 | Published: 2018 | Page Rank: 117 - 134

National Conference

 • ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร - จิตติพงษ์ บุษบา, กีรติ เฮงประเสริฐ, นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ, เจษฎา ฤทธิ์สนธ์, อัษฎา จันต๊ะนาขต, ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์

  UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 | Published: 2018 | Thailand
 • การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สำหรับระดับหลักสูตรปริญญาตรี กรณีศึกษา: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - สันต์ชัย รัตนนนท์ และณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์

  The 16th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2018 | Page Rank: 142 - 150 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดสินค้าด้วยการวางแผนจัดการทรัพยากร ของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก - สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์, เกษม อุทัยไขฟ้า

  การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 | Published: 2018 | Bangkok, Thailand | full paper
 • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินค้าและการออกแบบการวางสินค้าที่เหมาะสม กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า บริษัท XXX จำกัด - กรศศิร์ มหาวรากร1, วันชัย รัตนวงษ์ 2

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 18 | Published: 2018 | มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย
 • การสร้างธุรกิจใหม่ กรณีศึกษา การปลูกมันสำปะหลัง (อ.เวียงชัย จ.เชียงราย) - ปุณจรีย์ หรเวชกุล1, วันชัย รัตนวงษ์ 2

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 18 | Published: 2018 | มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

International Conference

 • A Comparison between MODWT-SVM-DE hybrid model and ARIMA model in forecasting primary energy consumptions - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) | SCOPUS | Published: 2018 | Page Rank: 799 - 802 | Singapore | full paper