126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานวิจัย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และต่างประเทศ โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัย

National Journal

 • ตัวแบบผสมของตัวแบบเชิงเส้นตรงและตัวแบบไม่เชิงเส้นตรงสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกข้าวระหว่างประเทศรายปี - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 24 No.2 | Published: 2019 | Page Rank: 517 - 531 | full paper
 • ตัวแบบผสมอารีมา-ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเน้นองค์ประกอบเชิงบวกสำหรับการพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 27 No.3 | Published: 2019 | Page Rank: 526 - 538 | full paper

International Journal

 • Forecasting petroleum consumption using hybrid SVR-DE model emphasizing on optimal parameter selection technique - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology | SCOPUS | Volumn: 41 | Issue: 6 | Published: 2019 | Page Rank: 1294 - 1300 | full paper
 • Effect of Carbon Emission from Road Transportation When EEC Project Started in 2020 - NATTHAKRIT BAMRUNGWONG, VARIN VONGMANEE, WANCHAI RATTANAWONG

  Journal of Asian Review Public Affairs and Policy | Volumn: 4 | Issue: 3 | Published: 2019
 • DC-Bus Voltage Control for Single-Phase Active Power Filter using Neural Network - Janpong, S., Narongrit, T., Puangpool, M., and Suthikarnnarunai, N.

  Proceeding of the 2019 International Conference on Power, Energy, and Innovations, ICPEI 2109. | Published: 2019
 • Heuristics for a periodic-review policy in a two-echelon inventory problem with seasonal demand. Computer and Industrial Engineering - Noppadon Sakulsom and Wipawee Tharmmaphornphilas

  Computer and Industrial Engineering | ISI | Volumn: 133 | Published: 2019 | Page Rank: 292 - 302 | doi: https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.05.017

National Conference

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บรถยนต์สินค้า เพื่อสร้างรายได้และรองรับการเทียบท่าของเรือสินค้าประเภทรถยนต์ กรณีศึกษาท่าเทียบเรือรถยนต์ - วีระพงษ์ ศรีภา 1*, วันชัย รัตนวงษ์ 2

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 19 | Published: 2019 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
 • การศึกษาความเป็นไปได้เปรียบเทียบการลงทุนธุรกิจขนส่งและ การจัดจ้างรถขนส่งจากภายนอก กรณีศึกษา บริษัท ABB - ณฐา ธราภัทรจารุเดช1*,วันชัย รัตนวงษ์2 ,รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์3

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 | Published: 2019 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, ประเทศไทย