126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานวิจัย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และต่างประเทศ โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัย

National Conference

  • การพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรรายปีของประเทศไทยด้วยตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้า - สันต์ชัย รัตนนนท์ ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ และวัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

    การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th UTCC National Conference) | Published: 2022 | Page Rank: 752 - 763 | ประเทศไทย | full paper