126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานวิจัย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และต่างประเทศ โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัย

National Journal

  • การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกุ้งขาวสดแช่แข็งรายเดือนด้วยตัว แบบผสมของโฮลต์และซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันที่เน้นการลดความผิดพลาดอย่างเป็นระบบ - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

    วิศวสารลาดกระบัง | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 40 No.1 | Published: 2023 | Page Rank: 85 - 97 | full paper

National Conference

  • การบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งด้วยการจำลองการอบเหนียว: กรณีศึกษาบริษัท XYZ - รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ธนชิต คงทอง และธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

    การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th UTCC National Conference) | Published: 2023 | ประเทศไทย