126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ทุนการศึกษา

ส่องทางสว่างทางการศึกษา สร้างเยาวชนที่มีความฝันที่อยากจะเรียนให้เป็นจริง มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยด้วยการมอบทุนการศึกษา

student

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด หากอยากได้รับทุนการศึกษาหรือสวัสดิการดีๆ อย่ารอช้า สมัครก่อนวันนี้ ได้รับสิทธิ์ก่อนใคร

ทุนการศึกษาที่เป็นที่นิยม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมล่าสุด ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 50
 3. หากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 ต้องมีความสามารถที่โดดเด่น หรือมีผลงานในด้านต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
สิ่งที่ได้รับ
 • ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี
 • ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

 1. หลักสูตรภาษาไทย 4,700 บาท
 2. หลักสูตรนานาชาติ 13,600 บาท
สมัครเลยตอนนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
 • มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 00
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ และคณะบัญชี)
สิ่งที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไข
 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
 4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลแสดงหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
การสมัครรับทุน

โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

สมัครเลยตอนนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
 • มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 65
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
สิ่งที่ได้รับ

ได้รับการยกเว้น 30% เฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไข
 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 75 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 75 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
 4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลแสดงหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
การสมัครรับทุน

โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

สมัครเลยตอนนี้

ทุนการศึกษาอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
 • เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
 • มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 0
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สิ่งที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไข
 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. หลักฐานแสดงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือหน่วยงานที่บำเพ็ญประโยชน์
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
การสมัครรับทุน
โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
 • มีความสามารถพิเศษ อาทิ ศิลปะ, การพูด, การแสดง, การออกแบบ, ดนตรีสากล, ความคิดสร้างสรรค์, เคยทำประโยชน์เพื่อสังคม, เป็นนักกิจกรรม, ถ่ายภาพ, ทำธุรกิจคาขายระหว่างเรียน ฯลฯ โดยเคยผ่านการประกวด, ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับเขต/อำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
 • มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 25
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
สิ่งที่ได้รับ
 • ประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท
 • ประเภท 2 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท
 • ประเภท 3 ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอด 4 ปีการศึกษา
เงื่อนไข
 1. ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 00 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 00 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
 3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
 4. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
 5. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 6. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลแสดงหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
การสมัครรับทุน

โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและ นาฏศิลป์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
 • มีความสามารถทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
 • มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
สิ่งที่ได้รับ

ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าปฏิบัติการ และค่าปรับอากาศ ในปีการศึกษานั้น ๆ

เงื่อนไข
 1. ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
 3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
 4. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยฯ
 5. ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตาราง อย่างสม่ำเสมอ
 6. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 7. ผู้รับทุนต้องชำระและรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบ รบ. หรือใบเกรดแสดงผลการเรียน
 5. แฟ้มสะสมผลงานให้นำมาวันสอบปฏิบัติ
 6. ค่าสมัครจำนวน 5๐๐ บาท
การสมัครรับทุน

รายละเอียดในการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ คลิกที่นี่ กำหนดการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ คลิกที่นี่ รายละเอียดกำหนดการสมัครทุน โปรดติดต่อ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โทร 02-697-6941

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
 • เป็นบุตรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในประเทศไทย
 • มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 75
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
สิ่งที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไข
 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 75 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 75 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
 4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 5. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 6. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพเกษตรกรของบิดามารดา (อาทิ สำเนาสัญญาเช่าที่ดินทำกิน ,การเสียภาษี กรณีเป็นเจ้าของที่ดิน ต้องมีโฉนดที่ดิน / นส.3 / สปก., ภาพถ่ายแสดงการเป็นเจ้าของที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม)
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
การสมัครรับทุน

โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
 • เป็นบุตรผู้เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
 • มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 5
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
สิ่งที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไข
 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 50 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 50 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ SMEs บิดา/มารดา
 2. ใบเสร็จหรือค่าเช่าสถานที่ประกอบกิจการ
 3. ใบจดทะเบียนการค้า และ/หรือ รูปถ่ายสถานประกอบการและ/หรือมีบุคคลรับรองการประกอบธุรกิจ
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
 5. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 7. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
การสมัครรับทุน

โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
 • เคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน หรือประธาน/กรรมการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 0
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
สิ่งที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไข
 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน/ ประธาน / กรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
การสมัครรับทุน

โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การส่งเสริม สนับสนุน ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เพื่อมีส่วนในการพัฒนากีฬาชาติ โดยมอบทุนการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬา จำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน ประกอบด้วยทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (100%) และทุนการศึกษาและครึ่งหนึ่ง 50% ผ่านชนิดกีฬาที่เป็นสากล จำนวน 11 ประเภท ดังนี้ eSports เปตอง แบดมินตัน เทนนิส บาสเกตบอล(ชาย) ฟุตซอล(ชาย) เพาะกาย 8.ยูโดและยูยิตสู 9.เทเบิลเทนนิส 10.เชียร์ลีดเดอร์ 1บาสเกตบอล 3X3 1ชนิดอื่นๆที่เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (P.A) ไม่ต่ำกว่า 00
 3. มีความสามารถด้านกีฬา ในระดับต่อไปนี้ (ผลงานย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สมัคร)
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย
  • เป็นนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  • เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
  • เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย
 5. ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดหลัง พ.ศ.2545)
 6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและชนิดกีฬาที่สมัครคัดเลือก

คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาโท

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี และ/หรือ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และ/หรือ ได้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 0 สำหรับกรณีหลักสูตรนานาชาติ
 3. มีความสามารถด้านกีฬา ในระดับต่อไปนี้ (ผลงานย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สมัคร)
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย
  • เป็นนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  • เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
  • เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  • เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรมพลศึกษา
 4. ต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี (เกิดหลัง พ.ศ.2542)
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและชนิดกีฬาที่สมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดข้างล่างนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ “กำลังศึกษา” หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ เท่านั้น
 • มีผลการเรียน 3 ภาคเรียน ในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 00 (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 3 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 2 ภาคเรียน)
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เงื่อนไข

นักเรียนจะต้องนำผลการเรียนสะสม 4 ภาคเรียน หรือเกรดเฉลี่ยนตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 00 มายื่นให้แก่ทางมหาวิทยาลัย ในวันทำสัญญารับทุน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน ปวส.100%

สิ่งที่ได้รับ
 • ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปี
 • นักศึกษาที่ได้รับทุน ปวส.100%  มีสิทธิ์ซื้ออุปกรณ์การเรียน Digital Hybrid Learning System (iPad) ของมหาวิทยาลัยฯ ในราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

 1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 200 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท
 3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย (แรกเข้า) 500 บาท
 4. ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า) 500 บาท (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)
 5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรภาษาไทย ภาคการศึกษาละ 600 บาท
 6. (นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 3,000 บาท)
 7. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท

ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา กรณีผ่านการสอบคัดเลือก

ค่าประกันการรับทุนการศึกษา (ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง) 10,000 บาท (มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันภายในปลายภาคต้น)

การสมัครรับทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
 • มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 0
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
สิ่งที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท

เงื่อนไข
 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. หลักฐานการทำธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการวางแผนธุรกิจ หรือไอเดียการทำธุรกิจ
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
การสมัครรับทุน

โปรดติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อปั้นเด็กรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การเรียนการสอนแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป เป็นหลักสูตรที่ปรับเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็น “ผู้ประกอบการ” ในตัวบัณฑิต โดย เน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ต้องผ่านการเข้าอบรมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
 • ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ อยากเป็นนักธุรกิจ มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
 • มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 50
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
สิ่งที่ได้รับ
 • ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี
 • ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)
เงื่อนไข
 1. ต้องได้รับการคัดเลือกและผ่านเข้าอบรมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 50 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 50 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
 3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
 4. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของการรับทุน และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯและผู้สนับสนุนทุนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
 5. ต้องเข้าร่วมการกิจกรรมตามกำหนด
 6. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 7. ผู้รับทุนต้องชำระและรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก และตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านเข้าอบรมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
 2. หลักฐานการทำธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการวางแผนธุรกิจ หรือไอเดียการทำธุรกิจ
 3. หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน/ ประธาน / กรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน
 4. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 6. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี

ผู้รับทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (β – Young Entrepreneur) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

 1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 200 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท
 3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย (แรกเข้า) 500 บาท
 4. ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า) 500 บาท (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)
 5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรภาษาไทย ภาคการศึกษาละ 600 บาท (นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 3,000 บาท)
 6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท

ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา กรณีผ่านการสอบคัดเลือก

 1. ค่าประกันการรับทุนการศึกษา (ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง) 10,000 บาท
 2. มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันภายหลังจากนักศึกษาเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562
การสมัครรับทุน

ใบสมัครและยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักคณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 10 (71002) เปิดทำการทุกวัน 9.00 – 100 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-697-6158

ติดต่อ สอบถาม

ศูนย์รับสมัคร

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2

 • 02-697-6766 ถึง 8
 • @utcccare

ทุนการศึกษา

กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3304

กองทุนกู้ยืม

กองทุนกู้ยืมฯ กยศ/กรอ. อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3304