126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บุคลากร

บุคลากรที่เป็นบุคคลที่สำคัญของสถาบัน ที่เปี่ยมไปด้วยคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ให้การสนับสนุนในด้านการเรียนวิชาปฏิบัติ

ทีมขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ครูปฏิบัติการผู้ให้การสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักผู้ให้บริการ