126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์

Chanitnan Kultanan

หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์

Chanitnan Kultanan is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Chanitnan Kultanan
ติดต่อ ชนิตร์นันทน์ ที่

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Conference

 • การประยุกต์ใช้เทคนิคของ Kano Model เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้า - ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์

  UTCC Academic Day 2017 | Published: 2017 | Bangkok, Thailand

International Conference

 • Application of the Kano method to prioritize Customer Requirements for Development of Material Handling Systems - Kultanan C., Crostack H.-A., Refflinghaus R.

  18th Annual NOFOMA Conference | Published: 2006 | Oslo, Norway
 • Structuring Customer Demands for Logistic Facilities in Production Plants - Crostack H.-A., Refflinghaus R., Sakowski M., Schlüter N., Kultanan, C.

  9th QMOD Conference | Published: 2006 | Liverpool, United Kingdom
 • Implementation of Kano Methodology through various Stakeholder Requirements - Kultanan C, Crostack H.-A., Refflinghaus R.

  7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference | Published: 2006 | Bangkok, Thailand
 • Requirements for Structuring Logistic Demands in QFD - Crostack H.-A., Refflinghaus R., Schlüter, N., Kultanan C.

  19th Symposium on QFD | Published: 2007 | Williumsburg, Virginia, USA