126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม อุทัยไขฟ้า

Assistant Professor Dr.Kasem Utaikaifa

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

เกษม อุทัยไขฟ้า

Kasem Utaikaifa is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Kasem Utaikaifa
ติดต่อ เกษม ที่
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 19 ชั้น 3
 • [email protected]
 • 0-2697-6711

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • Position Control Using Fuzzy Controller - Kasem Utaikaifa

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | Volumn: 3 | Published: 2000 | Page Rank: 76 - 83
 • แบบจำลองทั่วไปของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยโปรแกรมจำลอง PSIM - เกษม อุทัยไขฟ้า, สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Published: 2016 | full paper

International Journal

 • DTC of Three-phase PM BLAC Motor having One Phase Open-circuit Fault with Current Model Flux Estimator - Kasem Utaikaifa

  Advanced Materials Research Journal | Published: 2011
 • A Strategy to Enhance Converter Continuous Current Mode in PV MPPT System under Low Solar Irradiance Situation - Kasem Utaikaifa

  Applied Mechanics and Materials | Volumn: 543-547 | Published: 2014 | Page Rank: 608 - 611 | Taiwan | doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.543-547.608

National Conference

 • A strategy to Reduced Torque Ripple in DTC of Single-Phase Induction Motor Drives by Using Zero-Voltage Vector - Kasem Utaikaifa

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 34 (EECON-34) | Published: 2011 | ชลบุรี, ประเทศไทย
 • Variable Structure Control Based on Ackerman’s Formula - Kasem Utaikaifa

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24) | Published: 2001 | Page Rank: 604 - 604 | Thailand
 • Performance Specification of a Pole-Placement Controller - Suksun Nunngam, Kasem Utaikaifa

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 18 (EECON-18) | Published: 1995 | Page Rank: 900 - 905 | Thailand

International Conference

 • Reduction of Power Ripple in P - Kasem Utaikaifa

  2013 IV International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drive (POWERENG 2013) | IEEE | Published: 2013 | Page Rank: 427 - 427 | Istanbul, Turkey | doi: 10.1109/PowerEng.2013.6635645
 • Torque Ripple Reduction in DTC of Single-phase Open-circuit Fault PM Brushless Motor - Kasem Utaikaifa

  The 2nd  International Conference on Engineering Industry (ICEI 2011) | Published: 2011 | Jeju Island, South Korea
 • DTC of Three-phase PM BLAC Motor having One Phase Open-circuit Fault with Current Model Flux Estimator - Kasem Utaikaifa

  The 2011 International Conference on Power and Energy Engineering (ICPEE 2011) | Published: 2011 | Thailand
 • Performance Comparison of DTC of Open-circuit Fault PM BLAC Motor Based on Modified Voltage and Current Model Flux Estimators - Kasem Utaikaifa

  International Conference on Electric Information and Control Engineering (ICEICE2011) | Published: 2011 | Page Rank: 6369 - 6372 | China
 • DTC of Open-Circuit Fault Non-Sinusoidal Back-EMF PM BLAC Motor - Kasem Utaikaifa

  WSEAS Selected topocs in power systems and remote 2010 | Published: 2010 | Page Rank: 205 - 209 | Japan
 • Direct torque control of three-phase PM brushless AC motor with one phase open-circuit fault - Z. Q. Zhu, K. Utaikaifa, K. Hoang, Y. Liu, and D. Howe

  Electric Machines and Drives Conference, 2009. IEMDC '09. IEEE International | Published: 2009 | Page Rank: 1180 - 1187 | USA | doi: 10.1109/IEMDC.2009.5075353