126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย

Assistant Professor Dr.Nanthi Suthikarnnarunai

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

นันทิ สุทธิการนฤนัย

Assistant Professor Dr.Nanthi Suthikarnnarunai is currently working in Logistics Engineering Department at University of the Thai Chamber of Commerce. Her education backgrounds are Bachelor Degree in Industrial Engineering from Rangsit University (Thailand), Master Degree in Operations Research from Western Michigan University (USA), and Doctoral Degree in Engineering Management from Southern Methodist University, Dallas, Texas, USA. Her specialization and research fields are supply chain analysis and improvement, supply chain management, transportation analysis and management, warehouse design and management, vehicle routing problem, network analysis, and mathematical modeling for supply chain/logistics and production problems. Besides, the application of optimization and AI techniquesto various problems is under her research interest. 

Nanthi Suthikarnnarunai
ติดต่อ นันทิ ที่
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์
 • [email protected]
 • 0-2697-6730

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • การจัดกลุ่มขนส่งสินค้าและการจัดเส้นทางการขนส่งที่มีศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง: กรณีศึกษาการขนส่งเงินสด - ปรัชญ์ บุญแซม, นันทิ สุทธิการนฤนัย และ วันชัย รัตนวงษ์

  The e-Journal of Multidisciplinary Studies | Volumn: 1/2555 | Published: 2011

International Journal

 • Airline Network Analysis of ASEAN International Airport Region - Nattapong Jantachalobon, Pongtana Vanichkobchinda, and Nanthi Suthikarnnarunai

  Open Transportation Journal | SCOPUS | Volumn: 8 | Published: 2014 | Page Rank: 19 - 25
 • Oil Distribution through Pipeline Expansion under Levelized Tariff: Study Sustainable Energy Strategy in the Northern Region of Thailand - Natthaporn Buaphut and Nanthi Suthikarnnarunai

  Advanced Material Research | SCOPUS No.962 | Published: 2014 | Page Rank: 1943 - 1946
 • New Concept of Container Allocation at the National Level: Case Study of Export Industry in Thailand - Chutimaporn Mhonyai, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong

  Industrial Engineering Letters | Volumn: 3 No.10 | Published: 2013 | Page Rank: 65 - 80
 • The Competitiveness of Thai Export Products in the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) - Kulsurat Moungthong, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong

  Journal of Strategic and International Studies | ISSN 2326-3636 | Volumn: VIII No.3 | Published: 2013 | Page Rank: 123 - 132
 • Balancing Canned Pineapple Supply Chain in Thailand - Preeyanat Eapsirimetee, Nanthi Suthikarnnarunai, and Somchai Harnhiran

  European Journal of Business and Management | Volumn: 5 No.4 | Published: 2013
 • Efficiency Improvement for Multi Depot Vehicle Routing: A Case Study in Cash Distribution - Boonsam, P., Suthikarnnarunai, N.,

  Applied Mechanics and Materials | scopus – SJR : 0.116, SNIP : 0.258 | Volumn: 284-287 | Published: 2013 | Page Rank: 3667 - 3674
 • Thailand’s Military Logistics Key Performance Indicators: A Case Study of Royal Thai Army’s Medical Logistics - S.Parapob, N. Suthikarnnarunai, and P. Buranaprapa

  UTCC International Journal of Business and Economics | Volumn: 3 No.2 | Published: 2011
 • Three-stage Production and Distribution Planning with Multi-commodity, Multi-plant, Multi-distribution center, Multi-customer, and Multi-period: A Case Study of Sugar Industry in Thailand - Duangkwan Ronnarithivichai, Piphop Lalhitaporn, and Nanthi Suthikarnnarunai

  International Journal of Logistics and Transport | Volumn: 5/1 | Published: 2011
 • Strategic Planning for Newspaper Delivery Problem Using Vehicle Routing Algorithm with Time Window (VRPTW) - Aranya Boonkleaw, Nanthi Suthikarnnarunai, and Rawinkhan Srinon

  Engineering Letter | SCOPUS | Volumn: 18 | Issue: 2 | Published: 2010
 • An Algorithm for the Mixed Fleet Vehicle Routing Decision Problem - Suthikarnnarunai, N.

  International Journal of Logistics and Transport | ISSN: 1906-1625 | Volumn: 2 No.1 | Published: 2008 | Page Rank: 335 - 343200
 • Improving Transportation Services for the University of the Thai Chamber of Commerce: A Case Study on Solving the Mixed‐Fleet Vehicle Routing Problem with Split Deliveries - N. Suthikarnnarunai and Eli V. Olinick

  IAENG Transactions on Engineering Technologies Volume I: Special Edition of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2008. AIP Conference Proceedings | SCOPUS | Volumn: 1089 | Published: 2009 | Page Rank: 200 - 200 | doi: 10.1063/1.3078127
 • Location and Key Success Factors of Special Economic Zone in Thailand - Patcharee Pakdeenurit, Nanthi Suthikarnnarunai, Wanchai Rattanawong

  AIMI Journals Marketing and Branding Research | Published: 2016 | Page Rank: 170 - 178 | full paper
 • DC-Bus Voltage Control for Single-Phase Active Power Filter using Neural Network - Janpong, S., Narongrit, T., Puangpool, M., and Suthikarnnarunai, N.

  Proceeding of the 2019 International Conference on Power, Energy, and Innovations, ICPEI 2109. | Published: 2019

National Conference

 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ระดับชาติ: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการส่งออกของสินค้าเกษตรในประเทศไทย - ชุติมาพร หมอนใหญ่, นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 | Published: 2013 | กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ - สันติสุข โฆษิตอาภานันท์, นันทิ สุทธิการนฤนัย

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 | Published: 2013 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • การทบทวนวรรณกรรมของการบริหารห่วงโซ่อุปทานของตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อการแก้ปัญหา โซ่อุปทานของตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทย - ชุติมาพร หมอนใหญ่, นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2554 | Published: 2011 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับพยากรณ์ความต้องการสัปปะรดกระป๋อง - ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี นันทิ สุทธิการนฤนัย และสมชาย หาญหิรัญ (2554)

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2554 | Published: 2011 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าโดยวิธี Heuristics เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้า - ปรัชญ์ บุญแซม, นันทิ สุทธิการนฤนัย และวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2554 | Published: 2011 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • ดัชนีชี้วัดความสำเร็จการส่งกำลังบำรุงทางทหารของประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งกำลังบำรุงสายแพทย์กองทัพบก - สุภมนัส ภารพบ, นันทิ สุทธิการนฤนัย และประพันธ์ศักดิ์ บูรณะประภา

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2554 | Published: 2011 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท XSquare Co.,Ltd - กวีร์วรรธณ์ วิพัฒน์กิจไพศาล, นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษาปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าด้านนิติกรรมที่สํานักงานที่ดิน เพื่อลดต้นทุน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท Mortgagee จํากัด - พันธ์ธนภูมิ แตงเงินฤทธิวงศ์ ,นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการเพิ่มประสิทธิภาพรถขนส่งบริษัท xxx - ณัฎฐิยา อุสาหะ, นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนประสิทธิภาพด้านการขนส่ง กรณี ศึกษาบริษัท แฮพเบร์อก จำกัด - กนกพรรณพร ชาญคณติ, นันทิ สุทธิการนฤทัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในคลังสินค้าเครื่องสำอางนำเข้า - จุฑาทิพย์ อรศรี, ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • กรณีศีกษา บริษัท คอสยาม ทรานสปอร์ต จํากัด - จุฑามาศ โพธิ์ดํา และ นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การปรับปรุงกระบวนการการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอาง บริษัท XXX - กมลชนก อำนวยพล, นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper

International Conference

 • A Heuristics for the Mix Fleet Vehicle Routing Decision Problem - Suthikarnnarunai, N.

  International Multi-conference of Engineering and Computer Scientists 2008 | Published: 2008 | Hong Kong
 • Automotive Supply Chain and Logistics Management - Suthikarnnarunai, N.

  Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2008 (IMECS 2008) | ISBN: 978-988-17012-1-3 | Volumn: 2 | Published: 2008 | Hong Kong
 • Oil Distribution through Pipeline Expansion under Levelized Tariff: Study Sustainable Energy Strategy in the Northern Region of Thailand - Natthaporn Buaphut and Nanthi Suthikarnnarunai

  Proceeding of 3rd International Conference on Energy and Environment Protection (ICEEP2014) | Published: 2014 | Xi’An, China
 • Cost Reduction Strategies on Less Than Container Load (LCL) of Thailand Freight Forwarders - Santisuk Kositarpanant, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanwong

  Proceeding of the 2nd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics 2014 | Published: 2014 | Prague Congress Center, Prague, Czech Republic
 • Effects of Pipeline Extension and Network Robustness Evaluation: the Case Study of Oil Distribution to the Northern Region of Thailand - Natthaporn Buaphut and Nanthi Suthikarnnarunai

  Proceeding of The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014 | Published: 2014 | Hong Kong
 • Special Economic Zone: Facts, Roles, and Opportunities of Investment - P. Pakdeenurit, N. Suthikarnnarunai, and W. Rattanawong

  Proceeding of The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014 | Published: 2014 | Hong Kong
 • Cash Distribution Using Skip Concept for Heuristics Vehicle Routing Methodology - N. Suthikarnnarunai, P. Boonsam, W. Wattanalertrak, K. Engchuan, and C. Taprab

  Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2013 | Published: 2013 | San Francisco, USA
 • The Competitiveness of Thai Export Products in the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) - Kulsurat Moungthong, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong

  Proceeding of the 2013 ISIS-San Antonio International Multidisciplinary Academic Conference | Published: 2013 | San Antonio, Texas, USA
 • Oil Distribution to Northern Thailand through Extended Oil Pipeline under Single Tariff Policy - Natthaporn Buaphut and Nanthi Suthikarnnarunai

  Proceeding of the 3rd International Forum | Published: 2013 | Bali, Indonesia
 • Efficiency Improvement for Multi Depot Vehicle Routing: A Case Study in Cash Distribution - Boonsam, P., Suthikarnnarunai, N.,

  Proceeding of the 2nd International Conference on Engineering and Technology Innovation | Published: 2012 | Kaohsiung, Taiwan
 • Actors and stakeholders in Humanitarian, Business and Military Organizations and the resulting possible synergies in logistics - Thomas Fernandez, Nanthi Suthikarnnarunai, and Ruth Banomyong

  Proceeding of The 3rd International Conference on Logistics and Transport and The 4th International Conference on Operations and Supply Chain Management 2011 | Published: 2011 | Male, Maldives
 • Intelligent System for Transportation Mode Selection: A Literature Review - Surat Janthongpan, Wanchai Rattanawong, and Nanthi Suthikarnnarunai

  Proceeding of The 3rd International Conference on Logistics and Transport | Published: 2011 | Male, Maldives
 • Canned Pineapple’s Demand Forecast Using Econometrics Model - Preeyanat Eapsirimetee, Nanthi Suthikarnnarunai, and Somchai Hanhiran

  Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011 | Published: 2011 | San Francisco, USA
 • Assignment Problem and Vehicle Routing Problem for an Improvement of Cash Distribution - Prat Boonsam, Nanthi Suthikarnnarunai, and Whithisak Chitpaiboon

  Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011 | Published: 2011 | San Francisco, USA
 • The main aims of Humanitarian, Business, and Military Organizations and the Resulting Possible Synergies in Logistics - Thomas Fernandez and Nanthi Suthikarnnarunai

  Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011 | Published: 2011 | San Francisco, USA
 • Container Supply Chain Management: Facts, Problems, Solution - Chutimaporn Mhonyai, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong

  Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011 | Published: 2011 | San Francisco, USA
 • A development of Sea Fright Transportation Index of Thailand - Kulsurat Moungthong and Nanthi Suthikarnnarunai

  Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011 | Published: 2011 | San Francisco, USA
 • Just-In-Time and Scheduling Management in Cross-Border Transportation Service Setting Up between Thailand and Vietnam - Surat Janthongpan and Nanthi Suthikarnnarunai

  Proceeding of The 2nd International Conference on Business and Economics | Published: 2011 | Tibet, China
 • The Study of Thailand’s Military Logistics Key Performance - S. Parapob, N. Suthikarnnarunai, and P. Buranaprapa

  Proceeding of the 1st International Conference on Logistics and Transport | Published: 2009 | Chiangmai, Thailand
 • Economics Factors Influencing Logistics Cost of Thai Steel Industry - Nanthi Suthikarnnarunai

  Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2009 | Published: 2009 | San Francisco, USA
 • The Survey of Thailand’s Military Logistics Key Performance Indicators - S.Parapob, N. Suthikarnnarunai, and P. Buranaprapa

  Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2009 | Published: 2009 | San Francisco, USA
 • A Strategic Business Management of Liner Business in Thailand: Case Study of Evergreen Liner Group - Chutimaporn Mhonyai, and Nanthi Suthikarnnarunai

  Thailand, Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2009 | Published: 2009 | San Francisco, USA
 • Strategic Planning and Vehicle Routing Algorithm for Newspaper Delivery Problem: Case study of Morning Newspaper, Bangkok, Thailand - Arunya Boonkleaw, Nanthi Suthikarnnarunai, and Rawinkhan Srinon

  Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2009 | Published: 2009 | San Francisco, USA
 • The effect of steel industry chain and logistics cost to Thailand’s Economy - Suthikarnnarunai, N. and Muangthong, K.

  Proceeding of the 18th International Conference on Management of Technology | Published: 2009 | Orlando, Florida, USA
 • Designing the Multimodal Network in an Agriculture Supply Chain in Thailand - Witchayut Timaboot, Nanthi Suthikarnnarunai

  The Asian Conference on Society, Education & Technology 2016 Official Conference Proceedings Inter conference | Published: 2016 | full paper