126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี

Dr.Piyanate Nakseedee

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริการธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ปิยะเนตร นาคสีดี

Piyanate Nakseedee is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Piyanate Nakseedee
ติดต่อ ปิยะเนตร ที่
 • สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ อาคาร 19 ชั้น 4
 • [email protected]
 • 0-2697-6707

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

International Journal

 • Cultivation options for indoor and outdoor growth of Chaetoceros gracilis with airlift photobioreactors. Maejo International Journal of Science and Technology, 8(01), 100-113 - Ritcharoen W., Sriouam P., Nakseedee P., Sang P., Powtongsook S., Kungvansaichol K., Pavasant P.

  Maejo International Journal of Science and Technology | ISSN 1905-7873 | Volumn: 8 No.1 | Published: 2014
 • P. Nakseedee, V. Tanboonchuy, N. Pimpha, P. Khemthong, C-H. Liao, N. Grisdanurak - Arsenic removal by nanoiron coupled with gas bubbling system

  Journal of The Taiwan Institute of Chemical Engineers | Volumn: 47 | Published: 2015 | Page Rank: 182 - 189

International Conference

 • Arsenic Removal by Cu/Fe Bimetal in the Gas Bubbling System - Piyanate Nakseedee, Jia-Chin Hsu, Nurak Grisdanurak, Chih-Hsiang Liao

  International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation | Published: 2011 | Taiwan
 • Effect of As(III)/As(V) ratio and background species on arsenic removal by Cu/Fe bimetal. - Nakseedee, P., Hsu, J.C., Grisdanurak, N., Liao, C.H.

  2012 International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET) | Published: 2012 | Bangkok, Thailand