126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์

Assistant Professor Dr.Sanchai Rattananon

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สันต์ชัย รัตนนนท์

Asst. Prof. Dr. Sanchai Rattananon received his Ph.D. in Electrical Engineering and Telecommunication from University of New South Wales, Australia. He is currently the lecturer, School of Engineering at the University of Thai Chamber of Commerce, Thailand. His research interests are in railway management, signaling management and ICT.

Sanchai Rattananon
ติดต่อ สันต์ชัย ที่
 • สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
 • [email protected]
 • 0-2697-6702

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • การวิเคราะห์จำนวนหมายเลขไอพีรุ่นที่ 4 (IPV4) ที่ใช้สำหรับระบบ RPX - สันต์ชัย รัตนนนท์

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 31 | Volumn: 2 No.1 | Published: 2011 | Page Rank: 126 - 141
 • การศึกษาผลกระทบค่าใช้จ่ายการใช้ระบบการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ - สันต์ชัย รัตนนนท์ และณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 | Volumn: 2 No.1 | Published: 2015 | Page Rank: 44 - 54

International Journal

 • On the Scalability of Addressing in Private Networks Using RPX - S.Rattananon, Z.G.Zhou, B.Landfeldt, and A.Seneviratne

  International Journal of Communications Software and Systems | CISC/IEEE | Volumn: 3 No.4 | Published: 2008 | Page Rank: 235 - 235
 • Providing Scalable and Deployable Addressing in Third Generation Cellular Networks - B. Landfeldt, S. Rattananon and A. Seneviratne

  IEEE Wireless Communications Magazine | IEEE | Volumn: 10 No.1 | Published: 2003 | Page Rank: 36 - 42

National Conference

 • การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” - ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์ และสันต์ชัย รัตนนนท์

  The 14th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2016 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย
 • การค้นหาศักยภาพเฉพาะบุคคล กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย - ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์ และสันต์ชัย รัตนนนท์

  The 15th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2017 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สำหรับระดับหลักสูตรปริญญาตรี กรณีศึกษา: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - สันต์ชัย รัตนนนท์ และณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์

  The 16th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2018 | Page Rank: 142 - 150 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย | full paper

International Conference

 • Improving the Performance of RPX Using Handoff Detection for Host Mobility - S.Rattananon

  The 3rd Conference on Telematics System Service and Applications | Published: 2006 | Bandung, Indonesia
 • Providing the IPv4 Addresses Utilization to RPX - S.Rattananon

  10th  International Conference on Communication Technology (ICCT) | Published: 2006 | Guilin, China
 • Mobility Support in Private Networks Using RPX - S.Rattananon,  B.Landfeldt, P.Chumchu and A.Seneviratne

  Fifth International IEEE  Workshop on Wireless Local Networks (WLN) | Published: 2005 | Sydney, Australia
 • ICMP Translation within REBEKAH-IP - S.Rattananon, M.T.R.Chan, B.Landfeldt, and A.Seneviratne

  International Conference on Communications Circuits and Systems (ICCCAS) | Published: 2004 | Chengdu, China
 • Toward “Always-connected” Wireless Network: A Framework of Infrastructureless Networks - Z.G.Zhou, P.Chumchu, S.Rattananon and A.Seneviratne

  International Workshop on Distributed Computing (IWDC) | Published: 2003 | Kolkata, India
 • Extending REBEKAH-IP with Central Port Allocations for Un-Ambiguous  IPv4 Address Expansion - S.Rattananon, B.Landfeldt, and A.Seneviratne

  International Conference on Network (ICON) | Published: 2003 | Sydney, Australia
 • Expanding the Address space through REBEKAH-IP: An Architectural View - B.Landfeldt, S.Rattananon and A.Seneviratne

  International Conference on Information Technology | Published: 2002 | Bathurst, Australia
 • The Integration of Security System Using WBSC - S.Rattananon and S.Manitpornsut

  The World Congress on Computer Science and Information Engineering (CSIE) | Published: 2011 | Changchun, China