126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

Assis.Professor Supanunt Tunwannarux

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

Supanunt Tunwannarux is an Assistant Professor in Electrical Engineering at the University of The Thai Chamber of Commerce. Now I am also interested in Supply Chain and Logistics.

Supanunt Tunwannarux
ติดต่อ สุภนันท์ ที่
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 4
 • [email protected]
 • 0-2697-6706

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • แบบจำลองทั่วไปของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยโปรแกรมจำลอง PSIM - เกษม อุทัยไขฟ้า, สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Published: 2016 | full paper

International Journal

 • The CEO Mission II, Rescue Robot with Multi-Joint Mechanical Arm - Amon Tunwannarux and Supanunt Tunwannarux

  World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering | Volumn: 1 No.3 | Issue: 2007 | Published: 2007 | Page Rank: 511 - 516 | USA

National Conference

 • การพัฒนาโปรแกรมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าอันตรายที่ท่าเรือกรุงเทพ - จุฑาทิพย์ ศรีวารินทร์, สุภนนัท์ ตันวรรณรักษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดสินค้าด้วยการวางแผนจัดการทรัพยากร ของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก - สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์, เกษม อุทัยไขฟ้า

  การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 | Published: 2018 | Bangkok, Thailand | full paper

International Conference

 • The CEO mission IV rescue robot for world RoboCup and USAR field - Amon Tunwannarux and Supanunt Tunwannarux

  ACMOS 2008 | Issue: 2008 | Published: 2008 | Istanbul, Turkey
 • The Explosive Ordnance Disposal Robot : CEO Mission EOD - Amon Tunwannarux , Supanunt Tunwannarux

  ACMOS'08 | Issue: 2008 | Published: 2008 | Istanbul, Turkey
 • Design features and characteristics of a rescue robot - Supanunt Tunwannarux, Amon Tunwannarux

  IEEE International Symposium on Communications and Information Technology, ISCIT2005 | Volumn: 2 | Issue: 2005 | Published: 2005 | Japan | doi: 10.1109/ISCIT.2005.1567056 ·