126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์

Assistant Professor Dr.Suparerk Manitpornsut

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์

The current research and development are mainly focused on the distributed system, i.e. big data and blockchain platforms. A wide variety of technologies has been used in such research and development, including Hadoop (via Hortonworks Data Platform and Cloudera), Spark MLlib, Kafka/Storm/NiFi, IoT platform, Arduino and Raspberry Pi. In term of blockchain, I'm implementing the system for document verification for Thailand's education system.

Suparerk Manitpornsut
ติดต่อ ศุภฤกษ์ ที่
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (อาคาร 7 ชั้น 3)
 • [email protected]
 • 0-2697-6720

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

International Journal

 • Distributed Channel Assignment for Wireless Network Access in Unlicensed Spectrum Scenario - S. Manitpornsut, B. Landfeldt, A. Boukerche

  Wireless Communication, IEEE Transaction | IEEE | Published: 2009
 • Analysis of the Behavior of Self-Similar Traffic in aQoS-Aware Architecture for Integrating WiMAX and GEPON - B. Obele, M. Iftikhar, S. Manitpornsut, and M. Kang

  Journal of Optical Communications and Networking | Volumn: 1 | Issue: 4 | Published: 2009 | Page Rank: 259 - 273 | doi: 10.1364/JOCN.1.000259
 • Weighted Channel Allocation and Power Control for Self- Configurable Infrastructure WLANs - S. Manitpornsut and B. Landfeldt

  Journal of Interconnection Networks | Volumn: 9 No.3 | Published: 2008 | Page Rank: 299 - 316

National Conference

 • ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร - จิตติพงษ์ บุษบา, กีรติ เฮงประเสริฐ, นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ, เจษฎา ฤทธิ์สนธ์, อัษฎา จันต๊ะนาขต, ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์

  UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 | Published: 2018 | Thailand
 • อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต - ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์, สมพร สำอางศรี, เดวิช บรรเทา, อภิวัฒน์ แสงโนรี

  UTCC Academic Day ครั้งที่ 1 | Published: 2017 | Thailand

International Conference

 • Efficient Channel Assignment Algorithms for Infrastructure WLANs Under Dense Deployment - S. Manitpornsut, B. Landfeldt, A. Boukerche

  Proceedings of the 12th ACM international conference on Modeling, analysis and simulation of wireless and mobile systems | Published: 2009 | Page Rank: 329 - 337 | Tenerife, Canary Islands, Spain
 • On the performance of IEEE 802.11 QoS mechanisms under spectrum competition - S. Manitpornsut and B. Landfeldt

  Proceedings of the 2006 international conference on Wireless communications and mobile computing | Published: 2006 | Page Rank: 719 - 719 | Vancouver, BC, Canada | doi: 10.1145/1143549.1143693