126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

Associate Professor Dr.Thoranin Sujjaviriyasup

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

Acting Second Lieutenant Thoranin Sujjaviriyasup, Ph.D., is a associate professor of industrial engineering at department of logistics engineering, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC). He has joined the UTCC since April, 2015. Formerly, he graduated with bachelor's degree in chemical engineering from King Mongkut's University of Technology North Bangkok. Afterward, he obtained master's degree in statistics from Kasetsart University. In 2014, he obtained doctor of philosophy in industrial engineering from Khon Kaen University (KKU). His research focuses on hybrid forecasting techniques, which take advantages of each model to reduce drawbacks of one another. His articles concerning hybrid forecasting models have been accepted for publication in journals that are indexed in either ISI, SCOPUS, or TCI. For his computer skills, he is a person who loves to exploit R programming language in order to develop the novel models and also to use R for statistical analyses due to its GNU General Public License. Moreover, he is trained to employ SAS and SAS macro for database management and statistical analysis as well.

Thoranin Sujjaviriyasup
ติดต่อ ธรณินทร์ ที่

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • ตัวแบบผสมของตัวแบบเชิงเส้นตรงและตัวแบบไม่เชิงเส้นตรงสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกข้าวระหว่างประเทศรายปี - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 24 No.2 | Published: 2019 | Page Rank: 517 - 531 | full paper
 • ตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางคอมปาวด์รายเดือนของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 33 No.1 | Published: 2017 | Page Rank: 205 - 220 | full paper
 • เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 27 No.3 | Published: 2017 | Page Rank: 453 - 465 | full paper
 • Role of hybrid forecasting techniques for transportation planning of broiler meat under uncertain demand in thailand - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Engineering and Applied Science Research | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 41 No.4 | Published: 2014 | Page Rank: 427 - 435 | full paper
 • Knowledge and Opinion of Thai Lawyers Towards Abortion Laws - Prapaporn Tonkaew, Somsak Suthutvoravut, and Thoranin Sujjaviriyasup

  Ramathibodi Medical Journal | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 40 No.4 | Published: 2017 | Page Rank: 29 - 38 | full paper
 • ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายเดือนของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 34 No.1 | Published: 2018 | Page Rank: 91 - 108 | full paper
 • ตัวแบบผสมอารีมา-ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเน้นองค์ประกอบเชิงบวกสำหรับการพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 27 No.3 | Published: 2019 | Page Rank: 526 - 538 | full paper
 • ตัวแบบพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 28 No.1 | Published: 2020 | full paper
 • การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกุ้งขาวสดแช่แข็งรายเดือนด้วยตัว แบบผสมของโฮลต์และซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันที่เน้นการลดความผิดพลาดอย่างเป็นระบบ - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วิศวสารลาดกระบัง | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 40 No.1 | Published: 2023 | Page Rank: 85 - 97 | full paper
 • ตัวแบบผสมของตัวแบบอารีมาและโครงข่ายประสาทเทียม ด้วยวิธีการกึ่งนิวตันแบบมีขอบเขตสําหรับการพยากรณ์ผลผลิตของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่รายปี (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) - เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง และธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 34 No.4 | Published: 2024
 • Hybrid Model of SVR and L-BFGS-B Method to Forecast Monthly Pineapple Price of Thailand (Accepted) - Chanitnan Kultanan, Thoranin Sujjaviriyasup

  Rangsit University Journal of Engineering and Technology | TCI กลุ่ม 2 | Published: 2024

International Journal

 • A new class of MODWT-SVM-DE hybrid model emphasizing on simplification structure in data pre-processing: A case study of annual electricity consumptions - Thoranin Sujjaviriyasup

  Applied Soft Computing Journal | ISI | Volumn: 54 | Published: 2017 | Page Rank: 150 - 163 | doi: 10.1016/j.asoc.2017.01.022 | full paper
 • Hybrid ARIMA-support vector machine model for agricultural production planning - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Applied Mathematical Sciences | SCOPUS | Volumn: 7 No.57 | Published: 2013 | Page Rank: 2833 - 2840 | full paper
 • Agricultural Product Forecasting Using Machine Learning Approach - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Int. Journal of Math. Analysis | SCOPUS | Volumn: 7 No.38 | Published: 2013 | Page Rank: 1869 - 1875 | full paper
 • Cassava Transportation Planning under Uncertain Demand using Hybrid Algorithm: Case study of Roi Et Province - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Advanced Materials Research | SCOPUS | Volumn: 931-932 | Published: 2014 | Page Rank: 1658 - 1663 | full paper
 • Predicting prices of agricultural commodities in Thailand using combined approach emphasizing on data pre-processing technique - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology | SCOPUS | Volumn: 40 | Issue: 1 | Published: 2018 | Page Rank: 75 - 78 | full paper
 • Comparison of Sludge Granule and UASB Performance by Adding Chitosan in Different Forms - Nuntakumjorn, B., Khumsalud, W., Vetsavas, N., Sujjaviriyasup, T.,

  Chiang Mai Journal of Science | ISI | Volumn: 35 No.1 | Published: 2008 | Page Rank: 95 - 102 | full paper
 • Forecasting petroleum consumption using hybrid SVR-DE model emphasizing on optimal parameter selection technique - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology | SCOPUS | Volumn: 41 | Issue: 6 | Published: 2019 | Page Rank: 1294 - 1300 | full paper
 • A hybridization of feedforward neural network and differential evolution to forecast fertilizer consumption emphasizing on selecting optimal architecture - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology | SCOPUS | Volumn: 43 | Issue: 4 | Published: 2021 | Page Rank: 1160 - 1168
 • A hybridization of MODWT-SVR-DE model emphasizing on noise reduction and optimal parameter selection for prediction of CO2 emission in Thailand - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Cogent Engineering | ISI | Volumn: 11 No.1 | Published: 2024 | full paper
 • Prediction of annual rice imports emphasizes on systematic error reduction with smoothing series and optimal parameter selection techniques - Thoranin Sujjaviriyasup

  Neural Computing and Applications | ISI | Published: 2024 | doi: https://doi.org/10.1007/s00521-024-09742-7

National Conference

 • การพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรรายปีของประเทศไทยด้วยตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้า - สันต์ชัย รัตนนนท์ ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ และวัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th UTCC National Conference) | Published: 2022 | Page Rank: 752 - 763 | ประเทศไทย | full paper
 • การบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งด้วยการจำลองการอบเหนียว: กรณีศึกษาบริษัท XYZ - รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ธนชิต คงทอง และธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th UTCC National Conference) | Published: 2023 | Page Rank: 1651 - 1656 | ประเทศไทย

International Conference

 • A Comparison between MODWT-SVM-DE hybrid model and ARIMA model in forecasting primary energy consumptions - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) | SCOPUS | Published: 2018 | Page Rank: 799 - 802 | Singapore | full paper