126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี

Assistant Professor Dr.Varin Vongmanee

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

วรินทร์ วงษ์มณี

Varin Vongmanee is Professor within Engineering and the Environment at the University of The Thai Chamber of Commerce.

Varin Vongmanee
ติดต่อ วรินทร์ ที่
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • [email protected]
 • 0-2697-6730

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Conference

 • การหาแนวทางลดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เฮลธ์แคร์ จำกัด - ดนุดา ศักดิ์อุดมเกษ, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาระบบ IT Support ด้วยหลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ กรณีศึกษาบริษัท D Thailand จำกัด - ธรรมรัตน์ ปัญญาภรณ์ประสาท, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงานตรวจสอบสินค้าส่งออกประเทศจีน กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด - BILIAN PANG, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษากลยุทธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด - มนชยา ขยันกสิกร, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การวางแผนเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง ไปตรวจสอบหน่วยผลิตคอนกรีต - สันติ์ภพ กรุดเที่ยง, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลานจอดรถยึด กรณีศึกษาบริษัท AAA จากัด - วรพงศ์ พงศ์ภัทรานนท์, วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการบริหารจัดการภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท android Box จำกัด - วิไลลักษณ์ สงทอง, วรินทร์ วงษ์มณี

  การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2559 | Published: 2016 | full paper