126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์

Associate Professor Dr.Wanchai Rattanawong

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

วันชัย รัตนวงษ์

·        2018 – ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์  ( วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ 55)

                   -          กรรมการบอร์ดบริษัท พีทีจี อีเนอร์ยี จำกัด

-          คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีจี อีเนอร์ยี จำกัด

-          คณะกรรมการดูแลกำกับกิจการที่ดี บริษัท พีทีจี อีเนอร์ยี จำกัด

-          คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทพีทีจีอีเนอร์ยี จำกัด

-          ประธานกรรมการบอร์ดบริษัท Sonic Interfreight Ltd.(มหาชน)

-    กรรมการบอร์ดบริษัทยูเนี่ยน ไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

-     คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูเนี่ยน ไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

-    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทยูเนี่ยน ไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

-          อดีตคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-          อดีตประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-          คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-          อดีตคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

        -           คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

      -           คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา

      -            คณะอนุกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท.

      -            คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้การกีฬาแห่งประเทศไทย

      -            คณะอนุกรรมการปรับปรงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ

      -            คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเทียวชาวต่างชาติ

      -            คณะทำงานเพื่อดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำ  

-          ที่ปรึกษาระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบริษัทพาแนลพลัส มิตรผล

-     ที่ปรึกษาระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่มธุรกิจส่งเสริมและพัฒนาอ้อย มิตรผล ทั่วประเทศ

งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

·       The Photovoltaic Pumping System with Using Variable Speed Single Phase Induction Motor Drive Controlled by Field Oriented Principle. ขอรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2546

·       โครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบกระจายสินค้าและบริการ (Logistics) เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่สี่แยกอินโดจีน  ขอรับทุนวิจัยจากจังหวัดพิษณุโลก, 2547

·       โครงการพัฒนาระบบกระจายสินค้าและบริการ (Logistics Center) ขององค์การคลังสินค้ารับทุนวิจัยจากองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์, 2548

·       โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ พื้นที่สี่แยกอินโดจีน   รับทุนวิจัยจากจังหวัดพิษณุโลก, 2548

·       โครงการศึกษา การวางระบบศูนย์ค้าส่งพืชผัก และผลไม้สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก รับทุนวิจัยจากจังหวัดพิษณุโลก, 2549

·       โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม, 2549

·       โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเหล็ก    และเซรามิก รับทุนวิจัยจากกรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550

·       โครงการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมเหล็ก และเซรามิก รับทุนวิจัยจากกรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551

·       โครงการพัฒนาดัชนีการขนส่งทางทะเล รับทุนวิจัยจากสำนักดัชนี กระทรวงพาณิชย์, 2551

·       โครงการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมเหล็ก เซรามิก และ อุตสาหกรรมก่อสร้าง รับทุนวิจัยจากกรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552

·       โครงการพัฒนาโลจิสติกส์ และ Supply Chain ของอุตสาหกรรมอาหาร รับทุนวิจัยจากสถาบันอาหาร 2552

·       โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้จัดทำข้อมูล การประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ เวียดนามและมาเลเซีย รับทุนวิจัยจากสำนักโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2552

·       โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนตัวกลางสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม รับทุนวิจัยจากกรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552

·       โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก รับทุนวิจัยจากสำนักโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2553

·       โครงการพัฒนาเครือข่ายด้าน Logistics เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด รับทุนวิจัยจากจังหวัดสระแก้ว, 2553

·       โครงการวิเคราะห์ศักยภาพด้านต้นทุนและเส้นทางการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยสู่จีน รับทุนวิจัยจากสำนักโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2553

·       โครงการอาเซียน +6 สำหรับผู้ประกอบการไทย รับทุนวิจัยจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์, 2554

·       โครงการ Yiwu Model รับทุนวิจัยจากสำนักโลจิสติกส์  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554

·       โครงการกระจายเงินสดสำหรับ K-Bank

·       โครงการ Logistics Excellent Training รับทุนจากสำนักโลจิสติกส์  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2555

·       โครงการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงาน รับทุนจากหอการค้าไทย 2555

·       โครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีนอุทยานบริษัทมิตรผล ด่านช้าง รับทุนจากบริษัทมิตรผล 2555

·       โครงการการศึกษาและประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกสำหรับเครือข่ายภาคเอกชนไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีน  รับทุนจาก วช. 2555

·       โครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีนอุทยานบริษัทมิตรผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับทุนจากบริษัทมิตรผล 2556

·       โครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัยคลังสินค้าและสิ่งแวดล้อม บริษัทคลังสินค้าอ่าวไทย รับทุนจากบริษัทคลังสินค้าอ่าวไทย 2556

·       โครงการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีนอุทยานบริษัทมิตรผล ด่านช้างและสิงห์บุรี รับทุนจากบริษัทมิตรผล 2556

·       โครงการการศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนเพื่อการจัดทำมาตรการการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสินค้านำเข้า รับทุนจาก วช. 2556

·       โครงการ ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณอุปสงค์และการพยากรณ์อุปสงค์ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  รับทุนจาก วช. 2556

·       โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน รับทุนวิจัยจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556

·       โครงการกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานรับทุนวิจัยจากอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,  2556

·       โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน รับทุนวิจัยจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ครั้งที่ 2, 2557

·       โครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีนอุทยานบริษัทมิตรผล  รับทุนจากบริษัทมิตรผล 2557

·       โครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัยคลังสินค้าและสิ่งแวดล้อม บริษัทคลังสินค้าอ่าวไทย รับทุนจากบริษัทคลังสินค้าอ่าวไทย 2557

·       โครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีนบริษัทพาเนลพลัส  รับทุนจากบริษัทพาเนลพลัส  2557

·       โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน รับทุนวิจัยจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ครั้งที่ 3, 2557

·       การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการค้าชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนำเสนอแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการดำเนินการของเอกชนบริเวณจุดผ่านแดนและเขตอุตสาหกรรมส่งออก รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2557

·       โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน หอการค้าไทย รับทุนจาก กระทรวงพลังงาน 2557

·       โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน รับทุนวิจัยจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 2558

·       การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การผลิตแบบลีน ภายใต้กิจกรรม KAIZEN เพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัทมิตรผล รับทุนจากบริษัทมิตรผล 2559

·       โครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยและอินโดนีเซียเพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การลงทุนที่เหมาะสมในประเทศอินโดนีเซียสำหรับผู้ประกอบการไทย รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2559

·       โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) รับทุนจาก กรมเจ้าท่า 2559

·       โครงการพัฒนาข้อมูลโลจิสติกส์การค้า รับทุนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2559

·       โครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2560 รับทุนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2560

·       โครงการพัฒนาข้อมูลโลจิสติกส์การค้า ครั้งที่ 2 รับทุนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2560

·       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การผลิตแบบลีน ภายใต้กิจกรรม Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อมุ่งสู่ World Class Organizations รับทุนจาก กลุ่มบริษัทมิตรผล 2560

Wanchai Rattanawong
ติดต่อ วันชัย ที่
 • อาคาร 7 ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์
 • [email protected]
 • 0-2697-6730

ผลงานด้านวิชาการ

Researches and Academic Works

National Journal

 • กรณีศึกษาการปรับปรุงผังโรงงานทำแม่พิมพ์สำหรับแผงวงจนอิเล็กทรอนิกส์ - ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์, เฉลิมชนม์  ไวศยดำรง และ วันชัย รัตนวงษ์

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 23 | Published: 2002 | ประเทศไทย
 • การใช้เทคนิค AHP ในการตัดสินใจเลือกสร้างต้นแบบชิ้นส่วนรถยนต์ระหว่างเครื่อง CNC และ RP - วันชัย รัตนวงษ์ และ ชนะ  เยี่ยงกมลสิงห์

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 24 | Volumn: 2 | Published: 2004 | ประเทศไทย
 • Optimal Orientations in Rapid Prototyping Using Volumetric Technique - Rattanawong, W.

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 24 | Volumn: 2 | Published: 2004 | ประเทศไทย
 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ระดับชาติ : กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการส่งออกของสินค้าเกษตรในประเทศไทย - ชุติมาพร หมอนใหญ่ นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 | Published: 2013 | ประเทศไทย | full paper
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผักปลอดภัยในประเทศไทย - วิญญู ปรอยกระโทก1*, วันชัย รัตนวงษ์2 , วัชรวี จันทรประกายกุล3

  Thai VCML Journal | Volumn: 9 No.2 | Published: 2016

International Journal

 • A Generic Algorithm for Best Part Orientation System for Complex Parts in Rapid Prototyping - Masood, S.H., Rattanawong, W. and Iovenitti, P.

  International Journal of Materials Processing Technology | Published: 2000
 • Efficiency Improvement for Multi Depot Vehicle Routing: A Case Study in Cash Distribution - Boonsam, P., Suthikarnnarunai, N., Rattanawong, W

  Applied Mechanics and Materials | (Scopus – SJR : 0.116, SNIP : 0.258) | Volumn: 284 - 287 | Published: 2013 | Page Rank: 3667 - 3674 | doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.284-287.3667
 • The Competitiveness of Thai Export Products in the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) - Kulsurat Moungthong, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong

  Journal of Strategic and International Studies | ISSN 2326-3636 | Published: 2013 | Page Rank: 23-132
 • Location and Key Success Factors of Special Economic Zone in Thailand - Patcharee Pakdeenurit, Nanthi Suthikarnnarunai, Wanchai Rattanawong

  AIMI Journals Marketing and Branding Research: Scorpus | Published: 2016 | Page Rank: 169 - 178 | full paper
 • “A Location Analysis of the Distribution Center and Logistics Hub in The Greater Mekong Subregion” - Thongyu Khongkun, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong

  Review of Integrative Business and Economic Research, (Proquest) | Volumn: 3 | Published: 2014 | Page Rank: 136 - 146
 • "Decision Support for Supply Chain Risk Management in Automotive Industry" , - Amnuay Kaewsai, Sataporn Amornsawadwatana and Wanchai Rattanawong

  Industrial Engineering Letters , | Volumn: 5 No.2 | Published: 2015
 • “A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trade Across Border at SADAO Customs.” , - Wanchai Rattanawong, Nanthi Suthikarnnarunai, And Kulsurat Mounthong

  International Journal of Management and Applied Science, | Published: 2015 | Page Rank: 84 - 88
 • Intelligent System for Transportation Mode Selection in ASEAN Countries ,10:3-14, Volume 11, 2017 - Surat Janthongpan*, Wanchai Rattanawong, Nanthi Suthikarnnarunai,

  Cevil Engineering Journal, Scorpus | Volumn: 11 | Published: 2017 | Page Rank: 10 - 14
 • Development of vegetable supply chain sustainability model in Thailand - Winyu Proykratok1, Wanchai Rattanawong2 and Watcharavee Chandraprakaikul

  Journal of Fundamental and Applied Sciences | Issue: ISSN 1112-9867 | Published: 2016 | Page Rank: 1 - 17
 • Effect of Carbon Emission from Road Transportation When EEC Project Started in 2020 - NATTHAKRIT BAMRUNGWONG, VARIN VONGMANEE, WANCHAI RATTANAWONG

  Journal of Asian Review Public Affairs and Policy | Volumn: 4 | Issue: 3 | Published: 2019
 • The Novel Paradigm of Economics Driven for Local Smart Sustain Cities Modeling Using Exploratory Factor Analysis and Planning Technique Using Fuzzy Evaluation Decision Making - Mode Vasuaninchita 1 , Varin Vongmanee 2 and Wanchai Rattanawong 2,∗

  Sustainability (ISSN 2071-1050; CODEN: SUSTDE): Scorpus, Impact factor 2.576 | Issue: 12(3), 793 | Published: 2020

National Conference

 • การตัดสินใจเลือกสร้างต้นแบบชิ้นส่วนรถยนต์ระหว่างเครื่อง CNC และ RP โดยใช้เทคนิค AHP - สมพร  บัวกล่ำ,ธิติมา  กริ่มใจ ,ชนะ  เยี่ยงกมลสิงห์, วันชัย รัตนวงษ์

  การประชุมสัมมนาวิชาการ วิศวกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 2 | Published: 2002 | ประเทศไทย
 • เทคนิคการสร้าง slice file บน rapid prototyping - จักกฤษณ์ จิราวัฒนโกศล, ชิตพล  ทองใย, โพลาลิต สุขจิตธรรม, วันชัย รัตนวงษ์

  งานสัมมนาเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ | Published: 2002 | ประเทศไทย
 • Computational Intelligence for Part Orientation in Rapid Prototyping - Rattanawong, W.

  Proceeding of the 2001 IE Network National Conference | Published: 2001 | Page Rank: 121 - 126 | อุบลราชธานี, ประเทศไทย
 • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีศึกษาโรงงานผลิตโฟม - ถนอม บุญหนัก, เกรียงศักดิ์  รัตนะ, วันชัย  รัตนวงษ์ และ รจนาฎ  ไกรปัญญาพงศ์

  งานสัมมนาเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ | Published: 2003 | ประเทศไทย
 • เครื่องบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าเกษตรกรรม - ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์,วันชัย รัตนวงษ์, รจนาฎ ไกรปัญญาพงษ์

  ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 13 | Published: 2004 | Page Rank: 293-300 | เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • แบบจำลองโลจิสติกส์สำหรับศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน - วรินทร์ วงษ์มณี, วันชัย รัตนวงษ์ และ สันติ ท่องแก้ว

  Proceedings of The fifth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2005 | Page Rank: 451-469 | ประเทศไทย
 • การศึกษาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสำหรับจังหวัดพิษณุโลก - วรินทร์ วงษ์มณี และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of The fifth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2005 | Page Rank: 471 - 489 | ประเทศไทย
 • An Evaluation of Distribution Center Location for Phitsanulok Province: Future of Logistics Center in Indo-China - Laptaned U. and Rattanawong W.

  Proceedings of The fifth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2005 | Page Rank: 499-507 | ประเทศไทย
 • การศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก - วรินทร์ วงษ์มณี และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of The sixth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2006 | ประเทศไทย
 • การออกแบบผังการใช้ประโยชน์ภายในศูนย์กระจายสินค้า สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก - วรินทร์ วงษ์มณี และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of The sixth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2006 | ประเทศไทย
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน - ทนงศักดิ์ คุ้มพาล  และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of the 7th GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2007 | Page Rank: 351-361 | ประเทศไทย
 • การศึกษาปัญหาการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกน้ำยา Vanish  กรณีศึกษาบริษัท ABC - วรรณกร ปาลโมกข์  และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of the 7th GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2007 | Page Rank: 362 - 373 | ประเทศไทย
 • การวางแผนและการวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าในภาวะน้ำมันแพง : กรณีศึกษาบริษัท P&G - ภคิน พิทักษ์, วันชัย รัตนวงษ์ และ พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

  ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ | Published: 2008 | ประเทศไทย
 • แนวทางการลดคามสูญเสียต้นทุนจากสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขันทางการค้า กรณีศึกษาบริษัท ไมอามี่โค้ท จำกัด - ดามภ์ สุวรรณหงส์ และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of The Eight Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2008 | ประเทศไทย
 • การลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการส่งมอบน้ำตาลให้กับลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท น้ำตาลเอเอเอ จำกัด - ศรัณย์  พงศ์สุวภาพ และวันชัย  รัตนวงษ์

  Proceedings of The 8th Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2008 | ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ กรณีศึกษา บริษัท S&A Inland จำกัด - สุขใจ ประสิทธิ์พุทธพร และวันชัย  รัตนวงษ์

  Proceedings of The 8th Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2008 | ประเทศไทย
 • กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าภายในประเทศ กรณีศึกษา แผนก Airfreight Logistics ของบริษัท A - สิริภัทร เหลืองศิริพิพัฒน์ และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2010 | ประเทศไทย
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพิ่มมูลค่าให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง SME’sกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พาณิชย์ - ธวัชชัย โพธิ์หนองโคก และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2010 | ประเทศไทย
 • การพยากรณ์และการวางแผนร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในประเทศ  กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ KT - จุรีรัตน์ กัลยาวุฒิพงศ์  และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2012 | ประเทศไทย
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุน : กรณีศึกษาโรงงานผลิต  ผลิตภัณฑ์นมกระป๋อง  ประเภทสินค้ารีแพ็ค - ณีรนุช ขวดแก้ว และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2012 | ประเทศไทย
 • การจัดการโลจิสติกส์และการเพิ่มมูลค่างานให้บริการการตรวจวินิจฉัย : กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาโรงพยาบาล R&D - การัญญุตา  วงษ์ทับทิม และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2013 | ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อและโลจิสติกส์ในศูนย์กระจายสินค้า:กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด (มหาชน) - ธนพรรณ จันทร์เจือ, วันชัย รัตนวงษ์ และ วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2013 | ประเทศไทย
 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ระดับชาติ: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการส่งออกของสินค้าเกษตรในประเทศ - ชุติมาพร หมอนใหญ่ นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 , มหาวิทยาลัยรังสิต | Published: 2013 | ประเทศไทย
 • การปรับปรุงกระบวนการ รับ-จ่าย คลังสินค้าแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา บริษัท MMM จำกัด - กนกชัย อินทร์โอภาศ, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านการจัดส่ง กรณีศึกษา บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด - พิมพ์พรรณอร วงศาโรจน์, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การบริหารต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ (Sea Freight) และการสร้างรายได้เพิ่ม กรณีศึกษา บริษัท จีดับบลิวไอ จำกัด - สุพรรษา เกตุหอม, วันชัย รัตนวงษ์, อำนวย แก้วใส

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของยางพารา กรณีศึกษา ตำบลกะซะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช - เบญญทิพย์ อินทคีรี, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประสานงานขาย กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาล AAA จำกัด - อนันต์ทิพ สมบัติ, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ไอดี โมเบล จำกัด - กนกรัชต์ ทรัพย์ไหลมา, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการคลังอะไหล่รถยนต์มือสอง กรณีศึกษา ร้านอะไหล่รถยนต์มือสอง XXX - ธัชคม เปรมมนัสมนตรี, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด - กมลทิพย์ อินทวี, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคิวและระบบการสืบค้น กรณีศึกษาธนาคาร B สาขา BBB - ธีรสุดา นาคน้อย, รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาระบบ Tracking system แรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาบริษัท AAA จำกัด - ชนิดา ฉลองภูมิ, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัท พี แอล เค จำกัด - สิริภัสสร หิรัญสุรรัฐโชติ, วันชัย รัตนวงษ์

  Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paper
 • การศึกษาการสร้างรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าทุเรียน กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด - ทัศญาภรณ์ พยัคฆา, วันชัย รัตนวงษ์

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน , | Issue: ครั้งที่ 17 | Published: 2017 | โรงแรมบุรีศรีภู สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ไมโครชิพเทคโนโลยีไทยแลนด์ จำกัด - ศิขลักษณ์ อิศรกุล และวันชัย รัตนวงษ์

  Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด - รัฐฉัตร สุนทราฉาย และวันชัย รัตนวงษ์

  Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย
 • การวางแผนปรับปรุงการวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท เฉลิมวิเชียรเทรดดิ้ง จำกัด - ยูถิกา สงวนวงศ์ และวันชัย รัตนวงษ์

  Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบความปลอดภัยของคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท เอคโค โคท จำกัด - สรณ อวยพร และวันชัย รัตนวงษ์

  Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย
 • รูปแบบการลดต้นทุนค่าขนส่งของแผนกจัดส่ง กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด - ฉัตรชัย ลี้เจริญพงศ์1*, วันชัย รัตนวงษ์

  Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย
 • การจัดระบบคลังสินค้าของชินส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการสนับสนุนคลังเอธานอล กรณีศึกษา แผนกซ่อมบํารุง บริษัท X.X.X. จำกัด - จีรพา วงศ์ธิดา และ วันชัย รัตนวงษ์

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 | Published: 2014 | โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์, ประเทศไทย
 • การศึกษาปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท พีพีพีเอเชีย คอร์ปอเรชั่น - จิรภัทร กิมเฮียะสวัสดิ์ และ วันชัย รัตนวงษ์

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 | Published: 2014 | โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนค่า ขนส่งทางเรือ (Sea Freight) เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน: กรณีศึกษา บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด - ระวีวรรณ ชินเสนา และ วันชัย รัตนวงษ์

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 | Published: 2014 | โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน: กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศ ไทย) จำกัด - ชนิตา โล่ธนรุ่งโรจน์, วันชัย รัตนวงษ์ และ วรินทร์ วงษ์มณี

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 | Published: 2014 | โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • การพัฒนาระบบ Logistics และ Supply Chain ของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปยางพารา SLM ภาคใต้ จังหวัดสตูล - ชุติกาญจน์ สุขลิม และ วันชัย รัตนวงษ์

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 | Published: 2014 | โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • การจัดการซัพพลายเชน และโลจิสติกส์ : กรณีศึกษาบริษัท เออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด - มณีรัตน์ โพธิ์สฤษดิ์ และ วันชัย รัตนวงษ์

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานครั้งที่ 14 | Published: 2014 | โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินค้าและการออกแบบการวางสินค้าที่เหมาะสม กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า บริษัท XXX จำกัด - กรศศิร์ มหาวรากร1, วันชัย รัตนวงษ์ 2

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 18 | Published: 2018 | มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย
 • การสร้างธุรกิจใหม่ กรณีศึกษา การปลูกมันสำปะหลัง (อ.เวียงชัย จ.เชียงราย) - ปุณจรีย์ หรเวชกุล1, วันชัย รัตนวงษ์ 2

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 18 | Published: 2018 | มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บรถยนต์สินค้า เพื่อสร้างรายได้และรองรับการเทียบท่าของเรือสินค้าประเภทรถยนต์ กรณีศึกษาท่าเทียบเรือรถยนต์ - วีระพงษ์ ศรีภา 1*, วันชัย รัตนวงษ์ 2

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 19 | Published: 2019 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
 • การศึกษาความเป็นไปได้เปรียบเทียบการลงทุนธุรกิจขนส่งและ การจัดจ้างรถขนส่งจากภายนอก กรณีศึกษา บริษัท ABB - ณฐา ธราภัทรจารุเดช1*,วันชัย รัตนวงษ์2 ,รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์3

  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 | Published: 2019 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, ประเทศไทย

International Conference

 • Minimisation of Volumetric Error in Part Orientation in Rapid Prototyping - Masood, S.H., Rattanawong, W. and Iovenitti,P.

  The First International Conference on Rapid Prototyping | Published: 1998 | Page Rank: 79-85 | Beijing, China
 • A Volumetric Approach to Part Build Orientations in Rapid Prototyping - Rattanawong, W., Masood, S.H. and Iovenitti, P.

  Proceedings of the International Conference on Advances in Materials and Processing Technology | Volumn: 3 | Published: 1999 | Page Rank: 1587-1596 | Dublin, Ireland
 • An Intelligent Part Build Orientation System for Rapid Prototyping - Rattanawong, W., Masood, S.H. and Iovenitti, P.

  Proceedings of the International Conference on Computers and Industrial Engineering | Volumn: 1 | Published: 1999 | Page Rank: 91-96 | Melbourne, Australia
 • Volumetric Error Computation for Part Build Orientation for Complex Parts - Rattanawong, W., Masood, S.H. and Iovenitti, P.

  The Eighth International Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2000) | Published: 2000 | Page Rank: 183-187 | Sydney, Australia
 • A Generic Algorithm for Best Part Orientation System for Complex Parts in Rapid Prototyping - Masood, S.H., Rattanawong, W. and Iovenitti, P.

  International Manufacturing Conference in China (IMCC 2000) | Published: 2000 | Page Rank: 11-12 | Hong Kong
 • A Generic Algorithm for Optimum Part Orientation System in Rapid PrototypA Generic Algorithm for Optimum Part Orientation System in Rapid Prototyping - Rattanawong, W.

  Proceedings of the International conference on Computational Intelligence, Robotic and Autonomous Systems | Published: 2001 | Page Rank: 220-226 | Singapore
 • A Generic Part Build Orientation in Rapid Prototyping - Rattanawong, W.

  Rapid Product Development Conference (RPD 2004) | Published: 2004 | Portugal
 • Infrastructure and Layout Design for Phitsanulok’s Logistics Center: the junction of North-South and East-West Economics Corridor - Laptaned U and Rattanawong W.

  The Proceedings of the International Conference on Greater China Supply Chain and Logistics 2006 | Published: 2006 | Hong Kong
 • A Cost Reduced Solutions of Dragon Fruits supply Chain to Increase Business Competitive Advantage - Khumphant, T. Vongmanee V. and Rattanawong, W.

  The 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM-2007) | Published: 2007 | Page Rank: 1906-1625 | Bangkok, Thailand
 • A Cost and Time Reduction in Delivering Sugar to a Customer: A Case Study of AAA Sugar Co., Ltd. - Pongsuvaphap, S. and Rattanawong, W.

  Proceedings of the 20th National Conference of Australian Society for Operations Research and the 5th International Intelligent Logistics System Conferences | Published: 2009 | Australia
 • A Feasibility Study of Waste Separation Plant: A Case Study of Sai Khao Sub-District Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi, Thailand - Chinpeerasatien, V and Rattanawong, W.

  Proceedings of the 2nd International Conference on Logistics and Transport | Published: 2010 | New Zealand
 • Key Success Factor of Special Economic Zone for Thailand - P. Pakdeenurit, N. Suthikarnnarunai Member, IAENG, and W. Rattanawong

  Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists | Volumn: II | Published: 2014 | Hong Kong
 • Cost Reduction Strategies on Less Than Container Load (LCL) of Thailand Freight Forwarders - Santisuk Kositarpanant, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanwong

  Proceeding of the 2nd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics | Published: 2014 | Prague, Czech Republic
 • “Special Economic Zone: Facts, Roles, and Opportunities of Investment”, - P. Pakdeenurit, N. Suthikarnnarunai, and W. Rattanawong

  The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists | Volumn: II | Published: 2014 | Hong Kong
 • “Cost Reduction Strategies on Less Than Container Load (LCL) of Thailand Freight Forwarders” - Santisuk Kositarpanant, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanwong

  Proceeding of the 2nd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics | Published: 2014 | Prague,, Czech Republic
 • “The Multi Group Sweep Algorithm Concept for Vehicle Routing Problem with Time Window”, - NANTHI SUTHIKARNNARUNAI, PRAT BOONSAM, WANCHAI RATTANAWONG

  Proceeding of Academics World 5th International Conference, | Published: 2015 | Paris,, France,
 • “A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trade Across Border at SADAO Customs” , - Kulsurat Mounthong, Nanthi Suthikarnnarunai, And Wanchai Rattanawong

  Proceeding of Academics World 5th International Conference, | Published: 2015 | Paris, France
 • “Comparisons of Carbon Emission and Logistics Cost Between Direct Freight and Transshipment for Oil Shipment in Southern of Thailand” - Natthakrit B., Nanthi S.*, Varin V., And Wanchai R.

  Proceeding of International Conference on Global Integration of Economies and Connectivity Development in Collaboration with Asian Logistics Round Table (ALRT), | Published: 2015 | Taipei,, Taiwan.
 • “A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trading Across Border at Mukdahan Custom House” , - Kulsurat Mounthong, Nanthi Suthikarnnarunai, And Wanchai Rattanawong

  Proceeding of International Conference on Global Integration of Economies and Connectivity Development in Collaboration with Asian Logistics Round Table (ALRT), | Published: 2015 | Taipei,, Taiwan.
 • Optimization Transportation Model Which Is Suitable Of Agricultural Products In Thailand Case Study Of Hygienic Agricultural Products - WINYU PROYKRATOK, 2WANCHAI RATTANAWONG, 3WATCHARAVEE CHANDRAPRAKAIKUL

  Proceedings of Academics World 5th International Conference | ISBN: 978-93-85832-08-6 69 | Published: 2015 | Paris,, France