126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Work Integrated Learningการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เรียนจบแล้วมีโอกาสได้งานทำ 100%

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work - integrated Learning)

เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสสัมผัส และร่วมแก้ปัญหาจริงในอุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาสามารถนำผลงานจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมไปนำเสนอเป็นผลงานวิชาการได้ เมื่อจบแล้วมีโอกาสได้ทำงานทำ 100%

เริ่มต้นก่อนใคร ยิ่งได้เปรียบ

ก้าวเข้าสู่ในยุค New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ที่เยาวชนเริ่มทำงานตั้งแต่อายุอย่างน้อย ประสบความสำเร็จเร็ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจ ที่พัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและผลักดันให้เป็นผู้นำที่จะพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

เรียนรู้ "ประสบการณ์จริง" จากโลกธุรกิจ

ด้วยการผสมผสานสานความรู้ทางวิศวกรรม เข้ากับการบริหารจัดการแบบนักธุรกิจ ที่เน้นกระบวนการเรียนด้วยระบบ Hybrid (ไฮบริด) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ไม่เหมือนใคร เพื่อให้นักศึกษาทุกคนก้าวทันสู่โลก ยุคโลกาภิวัตน์อย่างมั่นใจ