126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง และสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย ดูงานที่ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2559