126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ค่ายภูมิใจฯ ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการ "ค่ายภูมิใจได้เป็นวิศวฯลูกแม่ไทร" เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกัน ได้ร่วมมือกันในการทํางานทําให้เกิดความสนิทสนม และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเพื่อนและรุ่นพีรุ่นน้อง ซึ่งจะนำมาสู่ความร่วมมือกันในการเรียนและการทํากิจกรรม ทําให้นักศึกษามีวินัย จิตใจเข้มแข็ง รับกับปัญหาต่างได้ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนานักศึกษาให้เกิดความคิดและความสามารถที่ส่งผลให้เกิดธุรกิจ กิจกรรมค่ายปีนี้จะเน้นรูปแบบการต่อยอดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาผลงานที่สามารถนำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนหรือผลงานที่เกิดจากการส่งเสริม ต่อยอด สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นกับประชากรในชุมชนนั้น