126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ 1) แนะนำและอธิบายแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รับทราบ    2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรฯ และ 3) เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องของหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย

  • คณาจารย์ในสาขาฯจำนวน 10 คน
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 17) จำนวน 19 คน
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 18) จำนวน 45 คน