126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า

วันที่ 5 เมษายน 2562 สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) อาจารย์ภคพงศ์ อมรกุล(หัวหน้าสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง) อาจารย์ ดร.วรภัทร กอแก้ว(อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน) นำนักศึกษาดูงานและฟังบรรยายการปฏิบัติงงานของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่