126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 2559

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559