126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โครงการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

โครงการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557


รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง “Paws Tracker : Pet Tracking System” มอบโดย พ.ท. ผศ.ดร. นราเทพ พฤกษหิรัญ อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง “กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก” มอบโดย พ.ท. ผศ.ดร. นราเทพ พฤกษหิรัญ อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรื่อง “Smart Door Locking System via Mobile Devices” มอบโดย พ.ท. ผศ.ดร. นราเทพ พฤกษหิรัญ อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


รางวัลชมเชย เรื่อง “การติดตามกำลังงานสูงสุดของโซลาร์เซลล์” มอบโดย พ.ท. ผศ.ดร. นราเทพ พฤกษหิรัญ อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า