126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาที่เปิดรับสมัคร
- วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
- วิศวกรรมโลจิสติกส์

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ช่องทางรับสมัคร
- ออนไลน์ https://engineer.utcc.ac.th/admission

เปิดรับสมัคร
- บัดนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
- 14 กุมภาพันธ์ 2565

วันสอบ
- ทุนรัตนมงคล 16 กุมภาพันธ์ 2565
- ทุน UTCC GOLD 17 กุมภาพันธ์ 2565
- ทุน UTCC Sliver 18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลผู้ได้รับทุน
- 21 กุมภาพันธ์ 2565

ช่องทางประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและผลการสอบทุนการศึกษา
- Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Website : https://engineer.utcc.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร/ไลน์ : 0953675507

หมายเหตุ รับสมัครทุนทั้งหลักสูตรภาคปกติและนอกเวลาทำการผ่านเว็ปไซต์คณะฯ