126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการศึกษาและออกแบบระบบการบริหารจัดการ ศูนย์กระจายสินค้าสี่แยกอินโดจีน
หน่วยงาน
ขอรับทุนวิจัยจากจังหวัดพิษณุโลก
ปีพุทธศักราช
2538

จัดจ้างโดย  : จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการปี พ.ศ 2548

          จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าของฝากและที่ระลึก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตร และสินค้า OTOP มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดตั้งอยู่บนศูนย์กลางของภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของ ADB และเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการแข่งขันเรื่อง Logistics Cost ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนและจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ของชาติ และเป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวก โดยมีครบทุกโหมดของการขนส่งทั้งการคมนาคมทางบก ทางน้ำและทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ ทางรถไฟ และเส้นทางถนนสี่ช่องทางซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า เพื่อกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ส่วนประกอบที่สำคัญในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าได้แก่ การจัดหาพื้นที่สำหรับรองรับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ชุมชน เกษตรกร และภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

  1. เพื่อเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของสินค้า ณ จังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
  3. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ชุมชน เกษตรกร และภาคเอกชน

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีนนั้น  ทางทีมผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง การทำ Focus group ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยทีมผู้วิจัยได้นำผลที่ได้มาวิเคราะห์และสามารถสรุปผลการศึกษา รวมทั้งได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้

  • ระยะที่ 1 (ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า DC
  • ระยะที่ 2 (ปี 2550-2560) การพัฒนาการเป็นศูนย์กลางขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation)
  • ระยะที่ 3 (ปี 2555-2560) การพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ (ICD)
  • ระยะที่ 4 (ปี 2558-2565) การพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เฉพาะกลุ่ม (LCS)